sosyoloji

 1. Objectivity

  Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Sosyoloji programından mezun olan öğrenciler, kamuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi alanlarda çalışabilmektedir. Bunun dışında özel sektörde şirketlerde, hastanelerde iş imkânı bulabilmektedirler. Alanın sağlamış olduğu mezun sayısı oldukça fazladır, bu sebeple...
 2. A

  Sosyoloji ve diğer bilim dalları ile ilişkisi

  Sosyoloji ve Diğer Bilim Dalları Her sosyal bilim, sosyal gerçekliğin yalnızca kendini ilgilendiren kısım ve alanlarını inceler. Oysa sosyal gerçeklik bir bütündür. Bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimler işbirliği yapmak zorundadır. Hiçbir bilim toplumun tümünü kendi başına tam olarak...
 3. İnci Birinci

  Sosyoloji,felsefe ve toplum/sosyolojik yaratık

  Sanayi devrimiyle ve burjuvazinin desteğinde gelişen sosyal bilimler (bilim olarak değil, ideolojik amaca çevrilmiş içeriği ile) yalnız Doğu toplumlarında değil, önce geliştikleri Batı toplumunda boyutları vahim tahribatlara yol açmıştır. İnsanın modern devlet,modern bilim ve modern sermayenin...
 4. 5

  sosyoloji nedir ?

  Toplum bilimi, içtimaiyat
 5. E

  Sosyoloji Meslek Tanıtımı

  Bölümde toplumsal davranışlar, olaylar ve olgular hemen tüm yönleri ile incelenerek, toplumsal kurumların kökenleri, gelişmeleri, işlevleri ve birbirleriyle olan ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlar sosyolog ünvanı ile çalışırlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfus bilim...
 6. E

  Eleştirel Sosyoloji Nedir?

  ELEŞTİREL SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Eleştirel kuram, Marksçı teorinin durumundan, özellikle bu kuramın ekonomik determinizme eğiliminden rahatsız olan bir grup Alman yeni Marksistlerin ürünüdür. Frankfurt Okulu ismini, Almanya'da 1923'te kurulmuş olan Frankfurt Toplumsal Araştırmalar...
 7. E

  Aile Sosyoloji nedir?

  Aile sosyolojisi; ailenin görevi, yapısı, tarihi süreç içindeki gelişimi, aileyi teşkil eden bireyler ve bunların rol ve statüleri, ailenin içinde bulunduğu toplumun siyasal, dini, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında araştırmalar yapan bir sosyoloji alt dalıdır. Pek çok sosyolog ve...
 8. E

  Sistematik Sosyoloji Açısından Ziya Gökalp

  Ziya Gökalp’in sosyolojik sistemi üç ehemmiyetli kavram üzerine kurulmuştur. Sistemin temelinde örf, gövdesinde hars ve üst kısmında da mefkure kavramları ve bunların muhtevaları yer alır. Gökalp sisteminin temelinde yer alan kilit noktalarından birini meydana getiren örf kavramı mükellefiyet...
 9. E

  Behice Boran'ın Sosyoloji Çalışmalarının Nitelikleri

  1940 dönemi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden bazılarının Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine katkıları üzerinde dururken sosyoloji konusu özellikle belirginlik taşımaktadır. Bunun önemli nedenleri vardır. Üniversiteden atılmaya yol açan olaylar serisi içinde sosyolojinin...
 10. E

  Türk Sosyoloji Tarihi

  ANKARA EKOLÜ Ankara ekolü 1939 yılı sonlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde oluşmaya başlayan ve Amerikan Sosyolojisini ülkemizde temsil etmeyi amaçlayan bir sosyoloji anlayışına sahip olan Niyazi Berkes, Behice Boran ve Mediha Berkes tarafından oluşturulmuştur...
 11. E

  Sosyoloji

  Sosyolojinin gelişmesinin gecikme nedenleri: v Toplumsal olaylara bilimsel yöntemin uygulanamayacağı kasını, v Gelenek,görenek,ön yargı,çıkar gibi nedenlerle yeniliklere ve toplumsal değişmelere direnç gösterme, v Bilimin dine karşı olduğu inancı, İnsan yaşamının bazı yönlerinin dokunulmaz...
 12. phi

  Giddens ve Donusumcu Sosyoloji

  Günümüz Britanya’lı sosyologlarından Antony Giddens,bir çözümleme biçimi olarak sosyolojinin ve bir anlama&açıklama çabası olarak da sosyal teorinin temel sorunlarını eleştirel bir yaklaşımla ve usta bir dille özetleyen çağdaş sosyal teorinin önde gelen isimlerinden...
 13. E

  "Y" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  Yabancılaşma : Emeğin, toplumsal ilşklerin, insanın özellik ve yeteneklerinin olduklarındn değişik biçimde kavranması. Yapı : Parçaları ve öğeleri arasında uyum ve karşılıklı ilişkiler bulunan bütün. Yaptırım : Bir kuralın uygulanmasını sağlayan zorlayıcı faktörlerin tümü. Yaşama biçimi ...
 14. E

  "U-Ü" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – U, Ü – Ulus : Aynı coğrafi bölgede ve ekonomide yaşayan, ortak bir dil ve kültür benimsemiş en geniş insan topluluğu. Ulusal gelir : Bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin para ile ifade edilen net toplamı. Uyma : Bireyin; grubun adetlerine, toplumsal kurallarına uygun olarak...
 15. E

  "T" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – T – Tabu: Bazı nesneleri, bazı tutum ve davranışları yasaklayan, kutsal olanla olmayanı birbirinden ayıran kurallardır. Klan ve boylarda düzen, tabu yoluyla sağlanır. Tekel : Bir malın yapımının tek bir firmanın elinde bulunmasıdır. Firma malın değeri, üretimi ve sunumu ile ilgili tek söz...
 16. E

  "S-Ş" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – S, Ş – Sanayileşme : Üretimde, makine, tezgah gibi maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer verme, endüstrileşme. Sanayi Devrimi : 18. yy.’ın son çeyreğiyle 19. yy.’ın ilk çeyreği arasında önce İngiltere’de, sonra Kıta Avrupa’sında ortaya çıkan üretimde serileşmeyi ve makineleşmeyi...
 17. E

  "R" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – R – Rant : Toprağın üretime katılmasından sonra üretim gelirlerinden toprak sahibine düşen gelir. Üretimi sağlayan etkenlerden biri olan doğanın bir parçası da topraktır. Rasyonel : Akla dayanan, akla uygun, ölçülü, hesaplı. Referans grubu : Kişilerin düşünce, değer ve davranışlarını örnek...
 18. E

  "P" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – P – Proletarya : Sanayi devriminden sonra fabrikalarda çalışan işçiler içerisinden toplumsal sınıfının farkında olan kesim. Kapitalist toplumda alt tabakayı oluşturan, Sosyalist toplumda yönetim gücünü elinde bulunduracağına inanılan sosyal grup. Propaganda : Bir düşünceyi veya inancı...
 19. E

  "O-Ö" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – O, Ö – Oba : 1. Büyük göçebe çadırı. 2. Çadır halkından oluşan topluluk. Otokratik : Yetkeci, Kontrolü, yetkiyi kendinde toplayan, kendinden başka güç kabul etmeyen dşünce biçimi. Otorite : Bir kişinin yada grubun, toplum tarafında meşru görülen karar verme ve yönlendirme yetkisi veya gücü...
 20. E

  "N" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – N – Nicelik : Herhangi bir şeyin ölçülebilir, ve hesaplanabilir olan sayısal yanı. Nitelik : Herhangi bir şeyin durumunu bildiren, onun hakkında bilgi veren betimsel yanı.
Üst