Neler yeni

Evreni Anlamada Matematik Önemlidir

Lefty

Tanınmış üye
Katılım
23 Ara 2012
Mesajlar
4,957
Puanları
48
[FONT=&quot]KURAN VE BİLİMSEL ZİHNİN İNŞASI[/FONT][FONT=&quot] / Prof. Dr. Caner Taslaman - Enis Doko[/FONT]

[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]BÖLÜM / 7 [/FONT]

[FONT=&quot]EVRENİ ANLAMADA MATEMATİK ÖNEMLİDİR[/FONT]


Bilimsel yaklaşımda gözlemler sonucu ulaşılan bilgileri ifade etmede matematiğin kullanılmasının önemli bir rolü vardır. Özellikle fizik açısından matematiğin evreni anlamadaki rolü çok merkezidir. Var olan olgular matematiksel yasayla birleştirilip değerlendirildiğinde, geçmiş ve gelecek hakkında öngörüde bulunmak mümkün olmaktadır. Evrenin ilk dakikalarında ne olduğundan dünyanın yaşına kadar birçok olguyu matematiğin sağladığı evrene nüfuz gücüyle öğrenebildiğimiz gibi cep telefonları, bilgisayarlar, uydular gibi birçok teknoloji harikasını üretmeyi ve işletmeyi de matematiğin gücünden faydalanarak gerçekleştirebiliyoruz. Kuantum kuramı ya da genel görelilik gibi modern bilimin temel taşları olan teorileri, matematiği kullanmadan ifade etmek neredeyse imkânsızdır. Grup teoriden topolojiye, kompleks analizden diferansiyel geometriye kadarki alanlarda oldukça soyut olabilen matematiksel kuramlar bile evreni anlamada vazgeçilemeyecek derecede önemli rol oynamaktadırlar.
20. yüzyılın iki önemli filozofu Hillary Putnam(49)ile Willard Quine(50), matematiğin deneysel bilimler için olduğunu savunmuşlardır. Bu yaklaşım felsefe literatüründe “Putnam-Quine vazgeçilemezlik tezi” (Putnam-Quine indispensability thesis) olarak bilinir. Bu yaklaşıma göre matematik doğa bilimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır, matematiksiz geliştirilmeye çalışılacak herhangi bir bilim eksik olacaktır. Quine ve Putnam’ın tezlerinin sonucu gibi gözüken matematiksel objelerin gerçekten var olduğu görüşü, tartışmalı olsa da, bilim felsefecilerin önemli bir bölümü tarafından benimsenmektedir. Bu yaklaşıma itirazlara ise Hartry Field’in “kurguculuğu” (fictionalism) örnek olarak verilebilir.(51) Her ne kadar Field, matematik olmadan doğal bilimlerinin yapılmasını mümkün görse de, o bile matematiğin doğayla ilgili akıl yürütmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıp basitleştirdiğini kabul etmektedir. Dolayısı ile matematik, evreni tanımlamaya en uygun dildir ve bilimler açısından yeri doldurulamaz bir fonksiyonu vardır. Ancak bu durum, modern algıda normal gözükse bile, çok garip ve beklenmedik bir durumdur.
Kuantum mekaniğinin kurucularından Nobel ödüllü fizikçi Eugene Wigner, matematiğin doğaya uygunluğunun garipliğini anlattığı “Matematiğin Makul Olmayan Etkisi” (Unreasonable Effectiveness of Mathematics) adlı makalesinde şöyle demektedir:
“... matematiğin doğa bilimlerindeki muazzam kullanışlılığı gizemle doludur ve bunun rasyonel bir açıklaması yoktur.”(52)
Benzer ifadeleri, bir başka Nobel ödüllü fizikçi Steven Weinberg’de de bulmak mümkündür:
“Matematikçilerin daha sonra fizikçilerin yararlı bulacakları formel yapıları, zihinlerinde böyle bir hedef olmamasına rağmen, matematiksel güzellik hissi (duyusu) ile geliştirmeleri çok gariptir... Fizikçiler, genellikle matematikçilerin, fiziksel teoriler için gereken matematiği öngörebilme yeteneklerini epey esrarengiz bulurlar. Bu, Neil Armstrong’un 1969’da Ay’ın yüzeyine ilk adımını attığında, ay tozunda Jules Verne’nin ayak izlerini bulması gibidir.”(53)

[FONT=&quot]Natüralist bakış açısında evrenin matematikle tasvir edilebileceğini düşünmek için hiçbir makul sebep yoktur; evrenin matematikle tasvir edilebilir oluşu çok şaşırtıcıdır. Natüralistler genelde matematiksel nesnelerle ilgili anti realist bir tutum benimserler, diğer bir deyişle matematiksel nesneleri insan zihninin ürünleri olarak görürler. Fakat matematiksel nesneler bir şekilde insan zihninin ürünleriyse, o zaman bizim geliştirdiğimiz karmaşık aksiyomatik bir yapının evreni bu kadar iyi tarif etmesini beklemek için hiçbir neden yoktur. Bu bakış açısında, satranç kurallarının evrendeki fenomenleri tarif etmesi ne kadar beklenirse, matematiğin de evreni tarif etmesi ancak o kadar beklenir olmak durumundadır. Natüralist, matematiksel nesnelerin insan zihninden bağımsız olduğunu iddia edip, realist bir tavır benimserse de sorun ortadan kalkmaz.
Zira matematiksel nesneler, nedensel ilişkiye girmeyen, uzay zaman dışında soyut nesnelerdir, bu yüzden bunlar evreni hiçbir şekilde etkileyemezler. Matematiksel nesneler evrene etki edemiyorsa, evrenin o nesnelerle tarif edilecek bir yapıda olması ve o nesnelerle tarif edilmesi nasıl açıklanabilir? Sonuç olarak natüralist, matematiksel objelerle ilgili ister realist ister anti-realist tavır takınsın, iki yaklaşımda da evrenin matematikle tarif edilebilmesini beklemesi için hiçbir rasyonel nedeni yoktur. Diğer taraftan teizm, hem realist yaklaşım hem de anti realist yaklaşım içerisinde evrenin matematiğe uygunluğunu rahatça açıklayabilir. Eğer realistin iddia ettiği gibi uzay zamanı aşkın bazı matematiksel nesneler gerçek varlıklar olarak varsa,(54)Allah bu nesnelerin bilincinde olduğu için evreni pek ala bu nesneleri içerecek, onlara uygun biçimde yaratmış olabilir.
Natüralizmde var olan matematiksel nesneler ile evren arasındaki nedensel boşluk teizmde yoktur. Matematik insan zihninin bir icadı olarak görülürse, teizm açısından gene evrenin matematikle açıklanmaya uygun yapıda olmasında bir sorun yoktur. Teizmin bakış açısı altındaki temel beklenti evrenin anlaşılır bir yapıda olması ve insan zihni ile uyumlu bir yapıya sahip olmasıdır. Eğer insan zihni matematiği üretmeye kadirse, matematik insanın düşünmesinde verimli bir aracıysa, o zaman evrenin de anlaşılır ve insan zihni ile uyumlu olması için matematiğe uygun bir şekilde yaratılmış olması beklendik bir durumdur. Natüralizme göre evren insan zihninin bir yaratması olmadığı için insan zihninin bir icadının (matematiğin) evrene böylesi bir şekilde uymasının açıklaması yokken, teizme göre evreni Allah yarattığı için bu uygunluğu açıklamada bir sorun yoktur. Dolayısı ile teizm açısından, matematiksel nesnelerle ilgili anti-realist bir pozisyon savunulduğunda da, evrenin matematik ile tarif edilmeye uygun bir yapıda olmasında bir sorun yoktur. Nitekim 20. yüzyılın en sofistike ateisti olarak gösterilmiş olan Antony Flew, doğanın matematiğe uygun yapıda olmasını, Ateizmi terk edip Allah’ın varlığına inanmaya başlamasının sebepleri arasında saymıştır.(55) 17. yüzyıl bilimsel devriminin en önemli isimleri Descartes, Kepler, Galile, Leibniz, Newton gibi isimler matematiği Allah’ın evreni yazdığı dil olarak görerek bu konudaki yaklaşımlarını sergilemişlerdir.
Günümüzde hemen her bilim insanı bilimsel faaliyete girişirken evrendeki fenomenleri anlamada matematiğin önemli olduğuna dair ön kabulü zihninin bir kenarında bulundurur (bununla ilgili demin bahsettiğimiz kökenle ilgili meselelerin üzerinde çoğu hiç düşünmemiş olsa da). Özellikle son birkaç asırda matematiğin kullanılmasıyla elde edilen başarılı sonuçlar o kadar çok gözlenmiştir ki bu ön kabul birçok bilim insanı için tartışılmazdır. Evreni anlamada matematiğin bu kadar önemli bir rolü olabileceğini insanlık tarihinin birçok dönemindeki birçok medeniyet takdir edememiştir. Diğer taraftan Kuran metniyle zihni şekillenen biri açısından evrenin matematiksel yapıda olması
hiç de şaşırtıcı değildir. Zira Kuran’ın içinde matematikle doğa arasında ilişki kurduran ayetler mevcuttur.
Şu ayetler bu konuda örnektir:
“Güneş ve Ay bir hesaba bağlıdır.”(56)
“Allah onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayıyla tespit etmiştir.”(57)
Kuran’daki bu ifadeler “evreni anlamada matematik önemlidir” ön kabulünü desteklemektedir. Ayrıca Kuran’da birçok ayette geçen Arapça “kader” kelimesinin temel anlamlarından biri ölçüye bağlı olmaktır. “Ölçü” (kader) kelimesinin geçtiği ayetlere şu iki ayet örnektir:
“Gerçekten de her şeyi bir ölçü ile yarattık.”(58)
“Biz gökten bir ölçü ile su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de gücümüz elbette yeter.”(59)

Kuran’ın evrende matematiksel bir ölçü olduğuna işaret eden ayetleri, gözlemsel verilerin anlaşılmasında ve ifade edilmesinde bilim açısından çok merkezi bir yeri olan matematiğe önem vermeyi desteklemektedir.
Kuran, dünyadaki pratik sonuçlarından bağımsız olarak bu ön kabulü desteklemektedir. Günümüzde ise matematiğin kullanımının teknoloji üretmede ve hayatı kolaylaştırmadaki pratik faydalarına tarihin hiçbir döneminde olunmadığı kadar tanık olunduğu için “evreni anlamada matematik önemlidir” ön kabulünü zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir.

[FONT=&quot]49[/FONT]
[FONT=&quot]Hillary Putnam, “What is Mathematical Truth”, Mathematics Matter and [/FONT]
[FONT=&quot]Method: Philosophical Papers, Cambridge University Press, Cambridge [/FONT]
[FONT=&quot]MA, 1979, cilt 1, s. 60–78.[/FONT]
[FONT=&quot]50[/FONT]
[FONT=&quot]W. V. Quine, “On What There Is”, From a Logical Point of View, Harvard [/FONT]
[FONT=&quot]University Press, Cambridge MA, 1980, s. 1–19.[/FONT]
[FONT=&quot]51 [/FONT]
[FONT=&quot]H. H. Field, Science Without Numbers: A Defence of Nominalism, Blackwell, Oxford, 1980.[/FONT]
[FONT=&quot]52[/FONT]
[FONT=&quot]E. P. Wigner, “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences”, [/FONT]
[FONT=&quot]Symmetries and Reflections, MIT Press, Cambridge MA, 1964, s. 223. [/FONT]
[FONT=&quot]53[/FONT]
[FONT=&quot]S. Weinberg, Dreams of a Final Theory, Vintage, London, 1993, s. 125[/FONT]
[FONT=&quot]54[/FONT]
[FONT=&quot]Teizm içerisinde birden fazla realist görüş mümkündür: Allah bizim evrenimizden bağımsız bir matematiksel nesneler dünyası yaratmış olabilir, ya da matematiksel nesneler Allah’ın zihninin bir ürünü olabilir, ya da bir şekilde Allah’ın doğası ile ilişkili olabilirler.[/FONT]
[FONT=&quot]55[/FONT]
[FONT=&quot]Antony Flew, There Is A God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind,Harper Collins, New York, 2007, s. 96-112.[/FONT]
[FONT=&quot]56[/FONT]
[FONT=&quot]55-Rahman 5.[/FONT]
[FONT=&quot]57[/FONT]
[FONT=&quot]72-Cin 28.[/FONT]
[FONT=&quot]58[/FONT]
[FONT=&quot]54-Kamer 49.[/FONT]
[FONT=&quot]59[/FONT]
[FONT=&quot]23-Muminun18.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 

Lefty

Tanınmış üye
Katılım
23 Ara 2012
Mesajlar
4,957
Puanları
48
Yunus Suresi 10 / 5. ayetten bir bölüm aktarırsak yine ölçü-hesaba işaret etmektedir.

"O, güneşi bir ışık kaynağı ayı da gece vakti bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir."

Bakara Suresi 2/189. ayette bir bölüm de yine aynı şekilde ölçüden bahseder;

"Sana hilalleri soruyorlar. De ki: Onlar insanlar ve hac için ölçü vakitleridir."
 

epoché

Yeni üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
137
Puanları
0
Makalenin yazari "Prof. Dr." kavramini yeniden iceriklendirmis gibi gorunuyor :)
 

Celebhol

Yeni üye
Katılım
17 Eyl 2016
Mesajlar
87
Puanları
0
Web sitesi
www.komedyadunya.blogspot.com
Yalnız, Arapların matematiğe bayağı bir katkısı olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Yani, Muhammed ortaya çıktığında "hesap" gibi kavramlar Arap yarımadasında var olan şeylerdi. Dolayısıyla, Kuran'ın bu kavramları içermesi için gökten inmiş olması gerekmiyor.

Alakalı olarak, matematiğin dil gibi düşünülmesi en yerinde bakış açısı olacaktır. İnsanlar, dilleri, bir şeyleri açıklama ve ifade etme amacıyla, seslere ve sembollere anlamlar yükleyerek oluşturmuştur; matematik de, insanların doğayı açıklamak için oluşturduğu bir anlam yüklenmiş sembollerden oluşmuştur. İnsan beyninin yapısından dolayı, anlam yüklediğimiz kavramlarla düşünmekteyiz. Bu yüzden, bilim insanlarının matematik konusunda bu ön kabulleri ne şaşırtıcı ne de gizemli.
 

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,683
Puanları
38
evreni anlamak yanlış bir paradigma
mı?
bilmem
evreni anlamak önemlidir-gereklidir paradigması ve önermesi taşıyor ve sunuyor
mu?
bilmem-önermem
daha baştan
evren denilen önemleniyor ve (ondan bahsediliyor neden) evren denilenin araştırılması keşfedilmesi-keşfedileceği sürecinden bahsediyor ya da evren denilenle işimiz var ve evren denilen mi önem
bilmem
neden
parçalı varlık bütünleriyiz biz ve gündelik hayatlarız ,yaşam koşuşturmalarıyız..
taşın altında kurbağa aramak gibi evreni çözünce -ya da evreni tanımlamak gibi
bu evren anlamlanmalı bunu ben anlıyorum
kim söylüyor bunu
evrenin ilk dakikaları, varoluşun ilk anları, dakikaları anlayışı işleriyle bu işler yürümeyecek

bilgi kirliliği ve karmaşası üretmek kuklatif dezenformasyon üretmek
yerine hizmet etmek -kimliğine hizmet etmek
bilmeden, etmeden düşünmeden kurumsal yazmak ya da sallamak ya da yazın türetmek
diyeceği olmadan demek
bi şeyler aşkına bi felsefe forumunda başlık -içerik- olarak ne iş var bu adamın yazdığı yazacağı türettiği bi kaç (çöp öncesi) satırın
yiten zamanlara yazık diger şeylere
ki urda gelip geçmiş yazmış ya da paylaşmış sorulaşmış insanlara karşı
----
iki sorulu-k özgün düşünme pastası yemeli
gerçekten düşünebiliyor mu, ve gerçekten düşünebiliyorsa durup düşünmeye başlamalı
hemen sorular sormaya ama cevaplar üretmeye değil ve yargılar üretmeye

-
evreni anlamak ?
evreni anlamak karıncanın teleskobu anlamasına benziyor
evrenini anlamasını kim önemliyor-nasıl
kim söylüyor bunu bize ve kim öğretiyor ve kim yazdırıyor bunları
ve matematiği anlamak ya da matematiğin önemi
çatışmayı kim körüklüyor ediyor
neden bulanık su-yu tartışı-karıştırıyoruz ve neden külleri hala
kirli suya kim hizmet

evren dediğimiz sonsuz bir bütünlüktür ve insan gözlemindeki
-
araştırılan evren değil
-evreni kim araştırttırılıyor
--
ve bu yazmada bahsedilen ne evren ne matematik
yerine hizmet ediyor makamına, kimliğine maaşına....
sistemin statükosuna---ya da tuttuğu tarafa ve takıma
bu bir taraftarlık söylemi ya da gün köşe yazısı--yazı değil_ göz boyama çizi değil
üretme ürettiriliyor ve üretme ürettiriliyorlarsunuz görmüyo musunz ve
-ve görmeye düşünmeyecek misiniz artık

üç dakkada bi çocuktan fazlasını öğrenirsiniz.
üç soruyla -içten soruyla- daha fazla şey ve yanıt- çıkarımsarsınız

pazarlama ve sunum- ve satım sunum -tücari kar ve satınalma türetme zihninin düşünme mantığı
sulanmış

içinde bir tane kişisel katkı soru var mı? neyi belgiliyorsun

yargıların belini bükmek ve bir soruyla başlayın
ve o soruyu kendiniz bir yanıtlayın önce bilgi hafızasındaki a türet mantığını bırakıp

ben bunu neden yazıyorum
tanrı bilir yanıt a gerçek olsun bu türetmede öncelikle
sonra tanrı bilir yanıtlar ve söylemler söylemeler -kuşkusuz gerçeğiniz olsun öncelikle
bilmediklerinizi uydurmayın
 
Katılım
25 Ocak 2017
Mesajlar
887
Puanları
18
evreni anlamak yanlış bir paradigma
mı?
bilmem
evreni anlamak önemlidir-gereklidir paradigması ve önermesi taşıyor ve sunuyor
mu?
bilmem-önermem
daha baştan
evren denilen önemleniyor ve (ondan bahsediliyor neden) evren denilenin araştırılması keşfedilmesi-keşfedileceği sürecinden bahsediyor ya da evren denilenle işimiz var ve evren denilen mi önem
bilmem
neden
parçalı varlık bütünleriyiz biz ve gündelik hayatlarız ,yaşam koşuşturmalarıyız..
taşın altında kurbağa aramak gibi evreni çözünce -ya da evreni tanımlamak gibi
bu evren anlamlanmalı bunu ben anlıyorum
kim söylüyor bunu
evrenin ilk dakikaları, varoluşun ilk anları, dakikaları anlayışı işleriyle bu işler yürümeyecek

bilgi kirliliği ve karmaşası üretmek kuklatif dezenformasyon üretmek
yerine hizmet etmek -kimliğine hizmet etmek
bilmeden, etmeden düşünmeden kurumsal yazmak ya da sallamak ya da yazın türetmek
diyeceği olmadan demek
bi şeyler aşkına bi felsefe forumunda başlık -içerik- olarak ne iş var bu adamın yazdığı yazacağı türettiği bi kaç (çöp öncesi) satırın
yiten zamanlara yazık diger şeylere
ki urda gelip geçmiş yazmış ya da paylaşmış sorulaşmış insanlara karşı
----
iki sorulu-k özgün düşünme pastası yemeli
gerçekten düşünebiliyor mu, ve gerçekten düşünebiliyorsa durup düşünmeye başlamalı
hemen sorular sormaya ama cevaplar üretmeye değil ve yargılar üretmeye

-
evreni anlamak ?
evreni anlamak karıncanın teleskobu anlamasına benziyor
evrenini anlamasını kim önemliyor-nasıl
kim söylüyor bunu bize ve kim öğretiyor ve kim yazdırıyor bunları
ve matematiği anlamak ya da matematiğin önemi
çatışmayı kim körüklüyor ediyor
neden bulanık su-yu tartışı-karıştırıyoruz ve neden külleri hala
kirli suya kim hizmet

evren dediğimiz sonsuz bir bütünlüktür ve insan gözlemindeki
-
araştırılan evren değil
-evreni kim araştırttırılıyor
--
ve bu yazmada bahsedilen ne evren ne matematik
yerine hizmet ediyor makamına, kimliğine maaşına....
sistemin statükosuna---ya da tuttuğu tarafa ve takıma
bu bir taraftarlık söylemi ya da gün köşe yazısı--yazı değil_ göz boyama çizi değil
üretme ürettiriliyor ve üretme ürettiriliyorlarsunuz görmüyo musunz ve
-ve görmeye düşünmeyecek misiniz artık

üç dakkada bi çocuktan fazlasını öğrenirsiniz.
üç soruyla -içten soruyla- daha fazla şey ve yanıt- çıkarımsarsınız

pazarlama ve sunum- ve satım sunum -tücari kar ve satınalma türetme zihninin düşünme mantığı
sulanmış

içinde bir tane kişisel katkı soru var mı? neyi belgiliyorsun

yargıların belini bükmek ve bir soruyla başlayın
ve o soruyu kendiniz bir yanıtlayın önce bilgi hafızasındaki a türet mantığını bırakıp

ben bunu neden yazıyorum
tanrı bilir yanıt a gerçek olsun bu türetmede öncelikle
sonra tanrı bilir yanıtlar ve söylemler söylemeler -kuşkusuz gerçeğiniz olsun öncelikle
bilmediklerinizi uydurmayın
Anladım sanalmanik,matematikle evren mevren anlaşılmaz. :)
 

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,683
Puanları
38
felsefe için, kavrayışlar, evrensel kavrayışlar ya da daha geniş evrensel kavrayışlar (kavrayış genişletme-kavramsal artış) ya da daha geniş evrensel kavrayışlılık ya da kavrayış artırma ya da kavramsal tutanaklılık
bir dizge olabilirdi
ve kavrayışlılık fiili
ve kavrayışlaşma işi yukardaki fiilerin yargıların ve türetileceklerin hepsini yadsıyacak ya da dışlayacaktır
siz nasıl bir evren anlıyorsunuz onu söyleyin önce bana ordan başlayalım
soruların dizdiği yapımlar -

makaleyi ben yazıyorum arkadaşlar
bugün size şundan bahsetmek istyoruz

evren denilen daha büyük bir bütünü algılama fiili ya da daha bütüncül bir algıya -algılamaya yönelme fikri-fiili
şimdi ben bu yargıyı/vurmayı türettim ve yadsıyın ya da bozun ve deforme edin
,
evren hakkında ne biliyoruz ve bilebiliriz-biz evren ne ifade eder
ben sordum
size ne ediyor
-genel- insan psişesine ?
cevap a tengride ise
matematik ne işe yarar

matematik işlevsel matematiktir-matematiği kullanın
matematik sorular sormaktır önce
verilerle dans etmeye başlarsanız o zaman matematik olur ve veriler tutarlı bir dizge ve müzik-dans eşlem üretmeye başlarsa ve çalınabilir bir dizge yaparsa o zaman matematik olur
türettiğiniz verilerin iletim resmi bi şeye benzerse
picasso gibi doğaçlayın-veri ne işe yarıyor
bakın sizin ki bulanıklılık sunuyor
kendi düşüncesini -iletmenini- temsil ediyor -kişisel hiç bir algıya dokunmuyor ve sormuyor değinmiyor
piyasa ezberlerini dikteliyor ve üst üste yığıyor
ve çocuklar sizi önemsiyor ..ve kendi işlerini ve sorularını önemsemiyorlar satır getiriyorlar sizden geçiyorlar
ve burda adam diye koyuyorlar yazını çünkü adınızın önünüde isim var -sistemce verilmiş
hadi o ismi gösterin bana-bize de

ne veriyse o veridir
gerçekle iletişin-ilgilenin

evrenin insanlara ne ifade ettiği gerçektir önermesi yüzeyinden -
evrenin (insanlara ne ifade ettiği tutarlı algı gerçektir ve algısal gerçekliktir önermesi ışığı ve) algılayıcı bütünündeki genel/ortak kavramsal -evren psişesi (algı evrendir ve gerçeklik algısıdır tutarsaması ışığ ıgölgesi ile birlikte) ve düşünsel ifadesi gerçektir
veri nedir
tekrar

evrenselleşme/dışasalaşma-dışalaşma-dışalaşmak-daha da genişlemek- geniş kutupsalamak-daha geniş polarizasyon algısı
dünyayı aşma fikri-algıyı genişletme fikri
eldeki veri ile veri yapın-bilgi türetin ve yapın
bilgi küçüktür-küçücüktür

siz sosyal bilimcisiniz söz türeticisi değil ...kimliğiniz sorgulayın önce -ve (metodolojinizi) türeriğinzi çürük kavramsal dizgeler hiç bi işe yaramıyor ve belki kamudan maaş alıyorsunuz ve bana borçlusunuz-onları üretmek için mi
evrensel ölçekli? nedir? böyle ilerleyelim
ne bildiğinizi gösterin bana hadi

gerçek algıdır gerçek nedir?
algısallık
nedir?

algı nedir? algısal olan nedir

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:04 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 20:54 ----------

buraya caner taslaman -getirmek-koymak-postlamak ve postlamak
sitede yazılmış ya da yazılacak sorulacak her soruya ve cevaba yazmış yazacak herhangi kişiye öncelikle -eseftir---ververiştir-durdumvurmazlıktır

caner taslaman kalede durmalı çünkü şut atamıyor
eğer tek kale maç yapacaksa saha onun

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:10 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:04 ----------

yargıları tıkaç olarak kullanabilirsniz yargılar bi işe yaramazlar ve önerme ışıklarını izleyin ve güneşi doğurun
soru ışıkları
yargı kavramsallaştırması?
kulak tıkacı ya da başka yer -ölü akıl

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:17 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:10 ----------

sorusuz akıl ne ışını öneriyor?
sorduklarının cevaplarını aldı mı? cevaplar ezberle-til-di mi?
sonuçlar mı?
soruları var mı?
öncelikle soruları var mı? ve sorular orda duruyor? mu?
soruldu mu ki cevap alınsın ve oluşsun
soru bağlandı mı ki
sorusuz bağlam?
önerme ışıklarını inceleyin
bir kaç önermeyi objektif inceleyin ve bir kaç önerme kurup üzerine düşünün-çalışın
matematik?
kurduğunuz önermeler ne anlatıyor -lütfen bana cevaplayın

sorulmamış şeyin cevabı
siz bir sonuç arıyor ya da dayatıyorsanız
o sorunuzu karşılıyor mu
gerçek merakınız nedir
sorular boştur-anlamlara yönelir/gebedir-merak
sorular anlam aramaya yönelmiş ışınlardır siz cevap arıyorsunuz
aradığınızı bulmak
bulanık gözlük gösterir mi
flu-sisi
siz sise mi bakmak istiyordunuz

eğer bir ragbi oyuncusunu izlersem bunun farkını bilirim
-asker taburu rintintin ve koşadüzen yamuluk söyleyiş

bırakında sorularla askercilik oynamayın
neyi merak ettiğinizi okuyun

yargı kümesi ?veri yumurtlamak
sanırım ki yargılar bilgi yumurtlamayacaklardır -düşünmeye başlasanız iyi ederseniz eğer merak ediyorsanız

yumurtlanmış bilgiler/söz deyişler ya da yumurtalanmış yargılarda sabahları aç karnına doyurur mu?
mısır cipsleri de bizce doyuruyor

-neyin bilgi üreteceğini tarih tutanaklasın-güneş tutanaklasın-gerçek tutanaklasın
kara yalaz ışınlara çalınmış akıllarda gerçek mi/güneş mi yaşar

önemsemenin taze sağdıcı ve ışığı ..evlenme düğününde bilgi ile ..kör evlenç/sağdıç
bilgi evlenmesi ve bilgi evi ışığı-sahte bahar

tarihin tutanaklarına/güneşin tutanaklarına ve gerçeğin tutanaklarına karşı özdeyiş-lilik
eğer vicdan solumadıysam
 
Son düzenleme:

Lefty

Tanınmış üye
Katılım
23 Ara 2012
Mesajlar
4,957
Puanları
48
evreni anlamak ?
evreni anlamak karıncanın teleskobu anlamasına benziyor
evrenini anlamasını kim önemliyor-nasıl
kim söylüyor bunu bize ve kim öğretiyor ve kim yazdırıyor bunları.
_________
Evreni anlamak istemiyor olabilirsin fakat karıncanın teleskobu anlaması ile insanın evreni anlamasını nasıl bir tutuyorsun, inanılır gibi değil.
 
Son düzenleme:

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,683
Puanları
38
inanılır gibi ama öyle değil
karınca için önem akşam yemeğidir ya da akşam yemeği aramaktır
insanın önem dizilimlerinde sorum yok ancak ifade etme biçimlerinde bi hayli tuhaflık var
kampsal çatışmalar ve gerçek çatışmaları bunlar -kimsenin umrunda değil
daha iyi bir veri yok elimizde onla oynuyoruz
taktik savaşları gibi bu şeyler ve çatışma, veriyle oynanan bir oyun sadece
bilgi ya da sonuç üretmeyecek
bu kutuplaşmalı kamplaşma ve birbirini dövme -

,insan arzularının özgürlüğü için arıyor ya da isteklerinin karşılanması için yapıyor
bu da bi yargı
caner taslamanın yazısına bedel
caner taslamanın üretceği beşbin satırdan daha fazla aminoasit ve daha fazla veri ve patlayıcı madde onun içinde -nükleoneroon gibi

Anladım sanalmanik,matematikle evren mevren anlaşılmaz. :)
matematik öyle görülmez
müzikle evren anlamaya çalışıyor musunuz
ve evren anlamak? nedir? bozuk fiil-yersiz

matematikle evren anlamak üzerinde anlaşılabilir güzel- bir yargı olabilir
caner taslaman bunu okumalı ve düşünmeli-anlamalı ve matematik çalışmalıdır o halde
bu yazının ana iletmeni budur

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:52 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:46 ----------

Yaziyi sunan okumuyor. Yazanin kendine versem okumaz. Bir fikri desteklemek icin kullaniliyor ve icinde kavramlar barindiriyor
Zaten bu amacla yazildigi belli piyasa tedarik. Soz obegi ve ebeligi
Bilgi uretme kurami degil
oysa ozdusunclerine ve cikarimsamalarina guvenmis bi akla piyasa giymesi yigmasi

Insan karsilastirmasi koreltmesi
Bu kavramlara kimsenin ihtiyaci yok

---------- Mesajlar Birleştirildi at 22:09 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:52 ----------

Makale olarak sozedilecegin ne oldugunu bilmiyorum ancak felsefe olarak sozedilecekse
Yukarda postalanmislar icinde bir soru sorun merak kusku sorgulama ozgurluk ozgurlestirme ve ya da sade arayiss ya da ozgun bulundurmuyor
Ne yazik ki felsefe degeri bu. Bu soylenmeli
Ben felsege alicisiysam almazdim. Satinalmazdim. satmazdim da
Madem serbest piyasa bana gore degersiz vakit calimi bu satirlar .ben kiymet bicmedim
Alan alsin satan satsin
Bazi seyler ozgun dusunen insan yuregine hakaret ve kiyaslama zirvalik ama
arayislanan insan sorusturan insan
Sorusturan sozeller bundan bin kat kiymetli bunu dememin nesi var
O halde bende piyasaya soz satiyorum
Sorusturan ve soran sozlemler ve soylemler evet bin kat nazarimda felsefedir
Yazilmis iki satirin gulumsemeside
Bunu da buraya boyle mihladim
Yada soyledim cunku bu anliyormusun

---------- Mesajlar Birleştirildi at 22:35 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 22:09 ----------

Yargi obeklerinden dag yapin ve ustunde tepinin
Cunku kusturuyorsunuz
Yazani ve yazacagi
Bu genel
Degersizler deger goruyor ve kiymetsizler kiymet
Birinin sozunun onemi degil
Benim son tahlilimde felsefe sinerjik bir ag calismasina yonelmeli soz satasmasina degil
yada dinamiktir
Tekli ses aramaz.soyleyici ve soz kalitesi olcmez
Bunlar yorgunluk asagi gidiyor
Dinamik eskiyor
Felsefe etkilesim dinamigi kurmuyorsa ve kurmayacaksa basasagi
iletisme dinamigi ve onem coklasma cokseslesme birnirineden seslesme kurmaycaksa
Eger muzigi anliyorsam beethoven i kiskanmam
Mozartida
Mozartta kiskanmaz
Ve arabeskle bu kiyaslanmaz
Ama muzikte anliyormusun
Piyasa boyle olcuyor diye
Felsefe olacak ve yapilacak karisti
Bunlar nasil
Gecmeyecek ve bi sey olmayacak
Ben felsefeciyim demiyorum oyle anlasilmasin
Ben sesimi icime geleni oyle anladigimi yaziyorum
Yada ortaligi bulandiriyorum evet
Kafam karisti cunku yada gercek ve yada hayat zorlasti
Belli paradigmalar etrafinda gezip cazip ve soz ve catisma uretiyorum duzenliyorum
Kamusal catisma uretiyorum ve sozlem obegi olusturuyorum
Soyleme degeri olcuyorum anlam
Ama
Belli citalarim var kendimce

Amacsiz yargilarin sonucu
Ben atimi nere surdugumu biliyorum ya da neyi nere cektigimi
Sozlem daglari
Pasli kir

Dert sorun gunce ifade etmek
Anlayis ifade etmek
Dolaylamak ve dolaylamamak farki

Kimilerimizin tanrisi öldü her ne kadar siz desteklemsenizde öldü
Ve tanrisiz yorgansizlar ve gece dusunce isiklariyla uzerini orten bazilari bir piyasa memuru orda alintilanmis

Bin kat soz var ustune burda degerli yatan
Gelip hecmis insan yumagi disuncesi ve sozlemi soylemi
Ölü dinamik üreten bir yorgun bunu sana soyleyecegim ki o adam onemsiz
Yazdiklari zirvanin dibi
Ha bana sorarsan karsi taraftan bi baskasida oyle
Bunlarin daha neyini catisacagiz

Yukarda bir zirvalik obegi duruyor ve bi zirvaligin daniskasi
Iki kisisel soz ve ifade durmasini onun yeglerdim yada bakis bunu diyecegim ben
Cunku cikmiyor bu cikmaz sokak anliyormusun
Ayni yerde doneleyecek

Burda felsefe olusmasini istiyor musunuz
Felsefe anlayisiniz nedir

---------- Mesajlar Birleştirildi at 23:26 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 22:35 ----------

Benim tanrim öldü ve bassagligi dilemelisin ve ben senin tanrina uzun omurler diliyorum
Rahat ve uzun yasasin umarim
Gelevekte olecegini biliyoruz muhterem simdi onun
Burda felsefe yaziliyor ve yazilacak madem olacak
Tanri cekismeleri bi yere varmayacak ama tanrim mutlak olarak yok
Mutlak gomulmus olu varliga
Soz kandirmasi degil bu kani mutlagi yakini yer
Inanc bogan duzlemdir
Kanimla inanc sinamina tutulacaksan
Tanri taniti birakin arkadasim felsefe golgesinde biz bu seyi ve isigi istemiyoruz artik
Biz bi sey kacirmiyoruz anlatmayi birakin artik
Ama sizin kacirdiginizda artik israrciyiz
Anlatmamiza izin verin
Tanriniz yogun bakimda yada tanriniz bitkisel hayatta yada tanriniz fise takilmis fisini cekmenizi bekliyor olacak bunu soyluyorum

Kanimin gucune neyle boy olcusuyorlarsa oyle gelsinler onla gelsinler inanclariyla gelsinler
Bildigim tek ispat bu
Eger inancin bir gucu varsa ve eger kaninin bir gucu varsa bu benim savasim
Iste meydan
Eger inancsa benimkisi inancim meydanlansin

Tanrilari olduguna benim tanrisizligimdan daha gucle kanisi olacaklara soyluyorum
varsa o kaniyi inanci kim ve ne olcecek yada hangi evrensel olcut ve dayanak
Sinam meydani
Sinam kuskusu
Iste burdayim
Iste yuzum
Iste gercegim
Ben kani gucu diye bi sey tayin ettim ve oraya dayadim atadim simdi
Taniklik meydani
Diregimi direngimi oraya guctum
Tani diregimi yikan zihnindeki taninin gucune guvensin sigindigi yalani zihnine yikacak iradem var
Madem bi felsefe meydani
Karsima tanri getirenlerin tanrisini tek tek
Yaslimiydi tanriniz
Allah uzun omurler versin

Tanri tartismasi yuzunden gergi bileyen yurek
Ben bu asirda bunu cok cektim bu yasamda
Bilge ustune bilge yigin bura nazarinda sizin kaybiniz bu
Boyle olculecek olculuyor bunu bilin
Bunu kendinizle catismaniz olarak okumaya devam edecegiz
Bunu ergenlesmeme ve gelismeme bilgilesmeme olarak okumaya devam edecegiz
Bu saygi hurmet alani degil
Yalan alanida
Yurek boyle
Bu acik bizde
Tanriniz gecicidir ne yapsaniz nafile
Tanri olumludur
Benim belgiledigim bu
Eger bilgide ileri gidiliyordallsa sende ileri gidersen bunu bulgulayacaksin
Bu ozgurluk tanridan ozgurlesme dolayisiyla hurlesme ve dogada daha ozgur ve esnek etlem felanda getirmeyecek
Bu alandaki bilgi catismani indirger sadece
Yasam yukudur yasam ayni kavrama
Benim nazarimda inanarak yanlis bilgiye tutunuyorsun
Eksigim varsa yazayim daha soz acmak istemem bundan

Tanri tanitlamaya calisan felsefe gozlerine girsin akillarina girsin yani

Bilgi eger onunla gercek ilgiliysen herseye acik olmalisin ve tanrini bogan bogacak bir bilgiyede
Ben acik yazmaliyim
Bunlari gormekten uzuluyoruz
Yada zaman kaybi
Yada umutsuzluk bu bizim icin

Tanrimi butun algimdan hurce defnettim
Cehennemleri yaktim sondurdum
Tanrilarida yaktim kendimi de yaktim
Cehennem olamaycagina ben kaniyim
Sana verecegim ikna budur ispatta gozune girsin
Hur olan yuregi hur kalan bu bogusmayi asan benden iyisini yazsin

Cehennemde yanmak salasiyla bogustum ben
Bu dunyada cektigimide bilirim ben
Tanri yok derken ne dedigimi cok iyi biliyom merak etme
Kendi xocugumun dilinden ve geleceginden bunu sokmeknicin

Cehennemi kitaptan cikarirsaniz sokerseniz felan belki susarim ancak bu cagda

Yoksa tanrilarin kafasina tokmak benim
Tanri inancina felan saygim yok
Karsi saygi yok
Inanc ozgurlugu yok
Cocuklatimi buyutemiyorum
Cehennem yangini benim
Benim dilime yalan dolatacagin yangini ben olacagim

---------- Mesajlar Birleştirildi at 23:35 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 23:26 ----------

Tanri cikmazlarini karsi tarafin kaybi olarak algiliyoruz be net
Tanri cikmazlarini onu dayatanin bilgisizligi bilgilememesi ve kendi cikmazi ve ilgisizligi olarak cozumluyoruz cozumleyecegiz bu net
Burda dayatiya gerek yok
Eger buysa konu
 

Lefty

Tanınmış üye
Katılım
23 Ara 2012
Mesajlar
4,957
Puanları
48
Senin matematik ile ilgili bir sorunun olabilir fakat yok zırvalık öbeği yok rintintin gibi koşan askerler kelimenin tam anlamıyla katliam yapmışsın. Caner Taslaman'a yaz öyle konuş tabii bu şekilde yazarsan cevap alamazsın.
 
Son düzenleme:

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,683
Puanları
38
Senin aksine birileri farketmeli digital öyle umuyoruz
Sevgiler saygilar
Cevaplar degil mesele
Dalla budakla ugrasmak ben bunlardan biktim..
Kokleri kazacagiz...
Bi kac umutsuz yuzunden gelecegime kusemem

---------- Mesajlar Birleştirildi at 09:34 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 09:28 ----------

Tanrisizligin kadim bir bilis oldugu.yetkin oldugu anlanmalidir.
Yetkinligi tanimsanmali
Kucumseyemezsiniz tersini dayatamazsiniz acik ve ortaklasa konusulmali
Tanrisiz mutlagin ve aklin yada keskininde bilisi ve gorusu oldugu umursanmalidir
Iki esit kamp
Bazilarinca bunun bir piyasa ezberi olmadigi ozsorgu oldugu ve keskin ve uzun bir kani suzgeci sonucu ve degerlendirme sonucu ve anlanma sonucu gelistigi gorustugu kavranmalidir
Gereksiz kirilanlar var
Bunun bir bilis ve anlayis ve vicdan oldugu kisilerin buna iknayla ve zamanla kanaat getirdigi anlasilmalidir
Tanrisizlik bir vicdandir.vicdani taninmalidir maske dayatmayin
tanrinin gercekten size gecmiste bizede ogretilen ve saydirilan bir masal zivana oldugu bu bu korlukten gorulmusse ve kisi bunu fayatiyirsa hicbir kapi acmiyorsaniz cigneyeceginiz lokma ne. Tanri kurumdalinin artik bu gercegi kirletip koreltip daralttigi sonucuna biz vardik...
Buna zorlamayin artik tersi
Var bilincin doga bilincin vede tanrisizligin guclu ve keskin Tanri inanci kadar mutlakligi oldugu inanmayanlarin bos atmadigi kore yatmadigini gercektende kopup kacmadigini gormelisiniz

Cogu size aciyor umursamiyor laf anlatamayacagini dusunuyor ondan susuyor
Izliyor ve susuyorlar ben konusmayabilirim anliyor musun
Onemsemesem susarim
Seni yada bir baskasini onemsemesem
Gelecekte onemsemesem susarim

Saygi denilen sey masaldir cogu zaman maske ve kirmama anlamaycaginizi dusunme ama bu yonuyle saygi evet
Bu size acimaktir yeri geldi susmak ve köre yatmaktir da cogu zaman bilisinizi umursamazlar ya da anlasilmaz ve uzlasilmaz sayilirsiniz
Tanrisizligini mutlak inanistan sert ve yalkin yalcin gormese gelecegi umursamasa kim ugrasir bunla
Iki cahil cocuk orda burda ateizm yaziyor diyo bunu kucumsemeyin artik
Taslaman adi kor cehalettir. Kor cehalet pompaliyor
Yazmasam kim ugrasir bunla
Bilgi yapin

---------- Mesajlar Birleştirildi at 09:41 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 09:34 ----------

Seni saymasam derim ki susarim ve ben inanciniza saygi duyuyorum
Bu su demek
Zamanin gelmemis digital henuz algilayacak durumda kapasitede degilsin ya da gercekleri sorgulamiyorsun yada duymaya hazir degilsin ve istemiyorsun bilgiden korkuyorsun kaciyorsun gerceklerle ve ozsorgunla yuzlesmiyorsun yada kör tutulmadasin
Aslina hizmet ediyorsun yada korelek bilgiye kani yığımı yapiyorsun
bunlari konusacak ve bilecek durumda degilsin anliyor musun derim dersim ama bunu demiyorum anliyor musun
Herkes cogu icinden saygi yazarken bunlari dusunuyor
Cogu icinden bunlari atiyor izlem sana karsi size karsi anliyor musun
Susabilirim cevap almayabilirsin vermeyebilirim
Benim senle isim ne onla isim ne

---------- Mesajlar Birleştirildi at 09:50 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 09:41 ----------

Sizin icin umutsuzlar
Bunu anliyor musun herkes dimyata pirince gelmis digitale dergah kapisi uzatiyor tanri yok derken bunu anlayin artik
Mesele boyle
Ben yazmasam kim yazacak

---------- Mesajlar Birleştirildi at 09:53 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 09:50 ----------

Bu basligi acmaniz bilgi caresizligi olarak
okunuyor okunur
Cehalet olarak okunur
gorurun icine kor getirmek ve bildirmektir bu aslini sorarsan burda onurlu insanlar var saygin insanlar dusunce icmis uretmis ve kendinden vermis insanlar istersen ben susarim
Piyasa toplamasi veri

---------- Mesajlar Birleştirildi at 09:55 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 09:53 ----------

Buraya caner taslaman asmak sizin vehaletiniz olarak algilanir ve istersen ben susarim

---------- Mesajlar Birleştirildi at 10:06 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 09:55 ----------

Kandiriliyorsunuz digital
Yalanlarla avutuluyor ve aldanmaya devam ediyorsunuz
Burdan tam oyle okunuyir
Bi coklari da oyle okuyor
Bunu goruruken istersen laf ustune laf sokayim ve yogayom yada oyle degil boyle duzeyim ve laflari birbirinin icine sokup anlasilmaz hale getireyim istersen
Saygidan bahsedersem eger tam da bunlari diyor olacagim
Istersen susayim yada saygidan bahsedeyim
Onur ve vicdan isigi altindayiz
Tanriya inanmiyoruz
Tanri olarak sozedilecekler ve tanri edebiyati kanaatleri catiskisi bogucu ve zaman kaybi ikilemi ve ufuk kaybi bize gore
Isler var zaman kaybi.islem kaybi ve gereksiz oyalanma debelenme
Korlugu
Ufuk korlugu

---------- Mesajlar Birleştirildi at 10:13 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 10:06 ----------

Eger az cok felsefe yutmus akli basinda biri size nazikce size tanriyi oteliyorsa ona tanri tepsisi dayatmayin bu ozyikim yada ozkiyimdir
Eger kisinin vicdani ve acik ve vicdan kanaati berraksa ve tokezlemiyorsa bu konuda

Kendi bilincinizle kendi bilginizle bogusun
Veri isteyip durmak
Bilginin icinde tanri manri yok dogabilinclilik bizbilinclilik herseylilik varolusluluk
Eger az cok bilgi yutmus biri kor tantananizi azicik goruyorsa ve bunlari saygidan susuyorsa
Felsefe tanri felan bildirmeyecek anlamina gelir bu
Felsefenin ugrastigi dag tanri degil bilgilesme yoludur
Felsefe bilgitisimdir bilgiyle ilgilenir
Felsefe bilgilendirir
Bilgiden kacacaktiniz burda ne isiniz var
Sorgulamaycaktiniz ve tanri vicdaninizi acik desip debertmeyecektiniz burda ne isiniz var
Tanri kim tanri manri yok
Senle ben variz ve vicdan isigi altindayiz huruz ozguruz ozgur soylesebiliriz dertlesebiliriz
Tanrili alikoymalar
Digerlerini alikoymayin

---------- Mesajlar Birleştirildi at 10:26 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 10:13 ----------

Cogumuzun vicdaninda tanri olmadigi pasparlak asikardir
Bunu kor ve cocuklarlarla karistirmayin.erkencilerle ve orda burda ateizmimcilik oynayanlarla

---------- Mesajlar Birleştirildi at 10:35 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 10:26 ----------

Tanrisizliga uzun aci surecleri uzun dayaniklilik surecleri ve testleriyle uzun zorlamalarla kani gelistirmis insanlarin vicdanlarini kanilarini kucumsemeyin
Bu horlama aslina ziyandir
Sahte ve gereksiz ververistir
Bilgi dagina kor tirmanmayin
Oraya buraya tanri asmak kucumsemektir .kucumsemeyin kucumsenmeyin

---------- Mesajlar Birleştirildi at 10:45 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 10:35 ----------

Aziz gibi inanirken karsi yikimlardan gecmis insanlar var
Bilgi yikimlarindan gecmis zihninin kurcalamis debertmis ve kendiyle gercekle ya da bilgiyle yuzlesmis kendi kanini kanatmis ve kendi vicdanini tasirmis kendi kanisini gelismis gelistirmis insanlarin vicdanlari taze soluksuz siki vicdanlar
Taslaman merkep dagi kusura bakma
Gereksiz soz atismasi burda gerkesiz soz dinamigi diyeceginizi dik soyleyin
Tam soyleyin
Kimse aptal degil tanri yok derken
Aptal yerine koyulmayin
Yazmayan abdal yazmasin...
Mesele budur

---------- Mesajlar Birleştirildi at 10:48 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 10:45 ----------

Taslaman eger copunu geri islemeye yolladiysa bunlari bulsun bulacaktir
Taslamanin copleri ancak bu kadar ve boyle gercege geri kazandirilabilir
Felsefe forumuna cop dokuyorsaniz alacaginiz yanit geri isleme budur
Bu olacaktir ve olmalidir eger zihinleri acacaksak

---------- Mesajlar Birleştirildi at 10:54 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 10:48 ----------

Tanri yok derken ne dedigimi biliyorum
Iyi biliyorum bunu diyorum ki kendimi ve seni aptal yerine koymuyorum koydurmuyorum anliyor musun
Koymamak bu bak diye
Bi bak diye
Bilime felsefeye neye bel baglarsaniz baglayin.inancin ve azmin cabasi
Bos islerle ugrasiyorsunuz

Inanc saygi paradigmaniz bu haliyle sacmalik
Kendinizi uyutmayin ve avutmayin
kendi uyutulmaniza izin

Er gec gorulecek ki tanri gercegin sapmasi icinde olusmus bi kosul vicdani kanaati
Gercek boyle bir veri barindiriyor olabilir. Anlamli dinamikleri vardir buna bi sey diyemem
Ama bildigimi yada inandigimi yada neyimi susacagim

Inanca saygi diyerek ancak erteleyebilirsiniz susabiliriz yada baska turlu soyleyebiliriz
Kusura bakmayin ama buraya taslaman asmak kendi ogrencenize zede
Taslamanin altinda fol yok yumurta yok

Genelde bu catismalar tartismalar buraya kendi ozsorgularini ozvicdanlarini ve dinamiklerini kendi serbestlerini ve ozgunlerini ve kendi ozuretimlerini bagimsiz sorgu sureclerini karalamis ve dile getireceklerini getiren ve birakan insanlara karsi ozcatisma ya da bagbozumusaygisizlik olarak algilaniyor evet

Burada coklu dinamikle ve konusmayla birlikte felsefeyle ve dinamikle is uretilebilecekken bunlarin pesine bu is ve ates isik sonduruluyor
Gereksiz tartismaya cekiliyorsunuz
Tanriyi cozmek
Tanriyi kaldirin atin biz kullanmiyoruz

Konusabilecekler susuyor iste bu yuzden yuzlerden digeri degil

Tanri tanri. otur tanri kalktik tanri
Kisi karar vermis oyle yada boyle olamayacagina bagimsiz akli var
Size kanaat yigmaya kimse calismayacak. Bilim milim ispat yapmayacak
Kani guvenligi herseyden guvenlidir
Kisisel kani.kimse sizin kaninjza karismayacak..
Biz bu kaninin olustugunda olusabileceginde ve bilgi guvenliginde israrciyiz
Cunku biliyoruz yada anliyoruz
Yeterince test sinam akildan gectik sorduk sorusturduk
Kendi guvenliginize guvenin o halde
Biz kisiyi ve ozvicdani doyurdugunda israrciyiz
Bir tanrinin bizi yakamaycagina kani inancliyiz tersiyiz
Ve bu kanimin aydinlattiginda kaniyiz oldukca
Kimseye tanrisizligi ellerimle veremem
Ama taslaman bos yaziyor kardesim kutup yaziyor soz ahkam turetiyor niye demim mi
Bunlarin kimseye faydasi yok...
 
Son düzenleme:

epoché

Yeni üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
137
Puanları
0
Yazılarını ilgi ve merakla okuyorum sanalmanik, özveri n için teşekkür/ler .. şunun altını çizmeyi de unutmuşsun , senin yerine çiziverdim :)

sanalmanik' Alıntı:
Taslaman adi kor cehalettir. Kor cehalet pompaliyor
 

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,683
Puanları
38
Anlamadiginiz sey su
Zihinde yada vicdanda tanri kirmak zor is.onurlu caba ve dinamiktir
Ve bu kosulda ozgun sorgu uretmeye girismis bilgi karsisinda tanri yikmaya girismis ozsorgu cekmis aci ve yikimda dahil hayat dinamigini paramparca etmis bilgi yolunda insanlar
Ki zor caba ve ozgun caba
Nazarinuzda kucukler ve degersizler
Kor veli insanlarla karsiya getiriliyorlar
Ve bu caba onurlanmasi gerekiyorken siz tersini yapyorsunuz
Yasam yolundan gidenleri ozgurluk yolundan gidenleri dehe tutuyorsunuz
Bilgi yolundan gidenleri körlüyorsunuz tersini yegliyorsunuz
Catismalarla doldurulmusuz anliyorum
Birlesmeliyiz ve cozum uretmeliyiz bulmaliyiz
Ak akil icin ugrasmis girismis insan saygisiyla serpilmis donanmis bilgi uretmeye girisik insanlar nazarda nazarinizda kucumseniyor
Bu aci verici bir surec
Bu insanlari iki soz ve vaaz uretörüne ve denetcisine yuzlemek ve yeg tutmak kendi dinamiginizi kirarsiniz bolunmeyin
Bu kadar saygin tanriniz varsa yuzlesin ozyuregimizle ozyureginizle ve vicdaninizla ve onurunuzla savasiniz ve barisinizla da baskada bi sey demiyoruz demeyecegiz
 
Son düzenleme:

ls2

Aktif üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
2,780
Puanları
38
Taslaman ya bir bağnazdır ya da biryerlere hizmet etmektedir bana göre..(hizmeti dine değil tabiki)

Taslamanın fikirleri ile ilk karşılaştığımda inançtan kopmama istencimle bazı fikirlerini bende tutmuştum. başka deyişle iman tazeleme amacı ile.. ama tabiki bu durum uzun sürmedi..taslaman dini bilmiyor yada bilerek yalan söylüyor.. cennette seks olduğuna dair açık bir ayet yoktur,islam köleliği kaldırmıştır,evrim kuranla çelişmez gibi iddiaları yenilir yutulur değildir..

neyse gençler aslında temel mesele neye inandığımız değildir. inanclarımızın diğerlerine ve topluma ne yaptığıdır.. bir adam taslamanın düşünceleri ile imanını kuvvetlendirip gidip işide katılıyorsa bu buyuk sorundur.inanç kişisel boyutta kalmıyor başka insanlarca ve gruplarınca kullanıyor ..ben din karşıtı söylemlere başlamışsam çevremdeki insanlara bu yüzdendir. yoksa insanın inancına dokunmak iyi bişi değil.. ya içinden çıkılmaz meseleler işte. Celebhol bile bizi materyalist olmadığımız, bilim bilmediğimiz, felsefenin tüm dallarıyla ilgilenmediğimiz için etiketliyorsa bu işlerin çözümü yok demektir:)
 
Son düzenleme:
Katılım
25 Ocak 2017
Mesajlar
887
Puanları
18
Abi ateistsiniz(ya da gibisiniz),düşünsel özgürsünüz(ya da gibisiniz) anladım da evrenin matematikle anlaşılıp anlaşılmayacağını konu edinen bir başlıkta konu nasıl Tanrıya geliyor e be aydınlar?
 

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,683
Puanları
38
Vicdan ozgurlugum yok
Topluma -toplumuma- vicdan aciklayamiyorum
Cocugumu buyutemiyorum
Bunlar umrunuz dami
Umrunda mi senin
Caner taslanaminin umrunda mi

---------- Mesajlar Birleştirildi at 16:20 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 16:15 ----------

Kendi cocuguma taptigindan bin kat muhim onem bildigimi ben dogru duzgum soylemiyorum aciklayamiyorum
Bunlar umrunuz dami
Caner taslaman neyin felsefesini yapmis ve yapiyor ve yapacak

Gure gure bagra bagra hic bir kulak beni yargilamadan ve yadirgamadan konusabilene kadar ben caner taslaman ya da baska biri konusmadi yada felsefe yapmadi
Niye ben burdan yaziyorum sanal
Neden burda tikildim ha

---------- Mesajlar Birleştirildi at 16:20 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 16:20 ----------

Kendi cocuguma taptigindan bin kat muhim onem bildigimi ben dogru duzgum soylemiyorum aciklayamiyorum
Bunlar umrunuz dami
Caner taslaman neyin felsefesini yapmis ve yapiyor ve yapacak

Gure gure bagra bagra hic bir kulak beni yargilamadan ve yadirgamadan konusabilene kadar ben caner taslaman ya da baska biri konusmadi yada felsefe yapmadi
Niye ben burdan yaziyorum sanal
Neden burda tikildim ha

---------- Mesajlar Birleştirildi at 16:23 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 16:20 ----------

Abi ateistsiniz(ya da gibisiniz),düşünsel özgürsünüz(ya da gibisiniz) anladım da evrenin matematikle anlaşılıp anlaşılmayacağını konu edinen bir başlıkta konu nasıl Tanrıya geliyor e be aydınlar?
Evren tanri ispatlayacak matematik biz anliyoruz sizde anlarsiniz
Bu arkadaslar hakli daha guclu bir veri sinir ve duyu diya gormeden suruden kaybolmak istemiyorlar cekiniyorlar
Haklilar da
Veri istiyorlar
Kim saglayacak
Anliyoruz
Bunu anliyoruz

---------- Mesajlar Birleştirildi at 16:32 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 16:23 ----------

15. Yil once olsa burda digital in yaptigini ben yapiyor olabilirdim..

---------- Mesajlar Birleştirildi at 16:55 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 16:32 ----------

Sizi cezalandirabilecek elinde yetke olan bir otoriteye karsi direnc uretmek zor anliyoruz
Konunun baglami budur

---------- Mesajlar Birleştirildi at 17:12 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 16:55 ----------

Statuko kamplarinda gorev almis pek cok kisi kacisi ve ozgurlugu duslerken karsi koruma ve guvenlik ariyor ya da benzer bi sey ama sanirim ozgurluge acilan yol ya da kapi bu dunyada oyle sanilacagi gibi degil
Burdaki savas basinda gladyatorler ve gardiyanlar bekleyen ve zorunlu bir grubun kacmak yada ozgurluknisteyen ve isteyebilecek ama guvenligini saglayamayacaklarin kacacak ya da kacmis digerlerinden guvenlik istemesi gibi

Sanirim onlarda yalniz basinizasiniz diyor

Bir fabl
Bir ev kopegi evcil kopek bir sokak kopegine soruyor disarda ne yapiyorsun evden kacarsam ne olur
Digeri diyor ki sokakta bos bos aylak aylak gezersin
Biride diyor ki ne olum sen manyak misin niye insanlara kuklalik yapiyon sirin gozukcrm diye ozgur olursun. Sen dogada dogmus ozgur kopek hayvanisin insana ust varliga ve sana yemek sunana bagimli degilsin basinda sahibin olmaz
Insan kim diyor
Ama onlar sevimli beni besliyor benle oynuyor
Hem sokakta nasil yemek bulacagim
Cop karistiracaksin
Bu hic cazip gelmiyor sanirim...
Ozgurluk cikmazi karmasik bir paradigma..

Yazmak istemedigim seyler sanirim...
 

Lefty

Tanınmış üye
Katılım
23 Ara 2012
Mesajlar
4,957
Puanları
48
Vicdan ozgurlugum yok, Topluma -toplumuma- vicdan aciklayamiyorum ,Cocugumu buyutemiyorum, Bunlar umrunuz dami , Umrunda mi senin
Caner taslanaminin umrunda mi
Kendi cocuguma taptigindan bin kat muhim onem bildigimi ben dogru duzgum soylemiyorum aciklayamiyorum
Bunlar umrunuz dami
Caner taslaman neyin felsefesini yapmis ve yapiyor ve yapacak
Gure gure bagra bagra hic bir kulak beni yargilamadan ve yadirgamadan konusabilene kadar ben caner taslaman ya da baska biri konusmadi yada felsefe yapmadi
Niye ben burdan yaziyorum sanal
Neden burda tikildim ha

15. Yil once olsa burda digital in yaptigini ben yapiyor olabilirdim..
Sizi cezalandirabilecek elinde yetke olan bir otoriteye karsi direnc uretmek zor anliyoruz
Konunun baglami budur
eğer bir ragbi oyuncusunu izlersem bunun farkını bilirim
-asker taburu rintintin ve koşadüzen yamuluk söyleyiş

bırakında sorularla askercilik oynamayın neyi merak ettiğinizi okuyun

yargı kümesi ?veri yumurtlamak sanırım ki yargılar bilgi yumurtlamayacaklardır -düşünmeye başlasanız iyi ederseniz eğer merak ediyorsanız

yumurtlanmış bilgiler/söz deyişler ya da yumurtalanmış yargılarda sabahları aç karnına doyurur mu?
mısır cipsleri de bizce doyuruyor


-neyin bilgi üreteceğini tarih tutanaklasın-güneş tutanaklasın-gerçek tutanaklasın
kara yalaz ışınlara çalınmış akıllarda gerçek mi/güneş mi yaşar

önemsemenin taze sağdıcı ve ışığı ..evlenme düğününde bilgi ile ..kör evlenç/sağdıç
bilgi evlenmesi ve bilgi evi ışığı-sahte bahar


Yukarda bir zirvalik obegi duruyor ve bi zirvaligin daniskasi
Iki kisisel soz ve ifade durmasini onun yeglerdim yada bakis bunu diyecegim ben
Cunku cikmiyor bu cikmaz sokak anliyormusun
Ayni yerde doneleyecek


Burda felsefe olusmasini istiyor musunuz, Felsefe anlayisiniz nedir
adınlarında tabuları vardır-bu konu baştan aşağı eril dişil karmaşa -anlamsızlık/özellik-taşıyor
kapatalım/böyle anlıyoruz--
Prof. Dr. Caner Taslaman
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi'nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi'nde daha sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesör öğretim üyesidir.

***************

Sanalmanik mesele senin inanıp, inanmaman değil bu sitede ya da yaşamımda kim neye inanıyor beni hiç ilgilendirmiyor. Bu başlık Caner Taslaman'ın kendi görüşüme uygun bir tezini paylaşmak için açıldı. Bu teze karşı çıkmak en doğal hakkın fakat bunu yaparken tezi bırakıp kişiyi hedef almaya başlıyor olmanın anlaşılır hiçbir tarafı yok.

Kimse sana bir dayatma yapmadığı halde sen benim inançlı olmamam gerektiğini iddia ediyorsun, sen öyle düşünüyor veya istiyorsun diye bana böyle bir baskı yapamazsın. Sen Caner Bey'i sevmiyorsun diye benim paylaşımımı yok edemezsin.

Senin çocuklarından bana ya da Caner Taslaman'a ne? Biz mi engel olduk, ya da ben bir inançsıza gidip benim çocuğuma kötü örneksin diyebilir miyim? Bu nasıl bir mantıktır?

Bu sitede herkes kendi görüşünü paylaşır ve ifade eder ancak hiç kimse başkasına baskı kuramaz. Eleştirilir, karşı çıkılır, neden karşı çıkıldığı anlatılır v.s. fakat "sen buraya bu konuyu taşıyamazsın, taşırsan ben de böyle yazarım" demek gibi bir hakkın yok.

Yıllardır ifade özgürlüğünü tartışıyoruz, başkalarına hakaret edilmedikçe her görüş savunulsun, yasaklama olmasın asla başlık kapatılmasın diyoruz fakat sen ifade özgürlüğünü de katlettin işin tuhaf tarafı uzman felsefeci @epoché de bu saçmalığa sırf aynı taraftasınız diye destek çıkmak sureti ile en büyük ihaneti kendine yaptı.

Konu aslında inanıp-inanmamak değildi durduk yere konuyu bu yöne çektin. Konu senin her başlıkta yaptığın Türkçe katliamıdır. Her konuda, her başlıkta ben böyleyim diye konu dışı bir sürü mesaj atıyorsun. Yok ördekler uçar mı, atlara kanat taksak at ne hisseder gibi asla konu ile alakası olmayan yüzlerce yorumun var. Yunus hakkında yazdıkların hem bir üslup sorunu hem de insanların değer verdiği, dini bir kimliği olan şahsa asla söylenemeyecek ifadelerdir. Yunus'un önüne 100 tane kadın koy, dönüp bakmaz fakat sen bunu idrak edemediğin için yine saçmalamışsın. Bu sokak ağzı ile yaptığın çirkin yorumları @epoché gibi başkaları beğenip, ilgi ile takip ediyor olabilir fakat ben beğenmiyorum bu da benim tercihim. Doğru bulmadığım halde karşı çıkıp, tek kelime etmedim, bunları yazamazsın demedim fakat dün itibari ile sabrımı taşırdın ve bugün ifade etmek zorunda kaldım.

Ne yazarsan yaz öncelikle anlaşılır yazmalısın ki, insanlar okuyup yorum yapabilsin. Çok devrik, anlaşılmaz yorumlar yaptığın için artık senin yorumlarını çoğu insan okumuyor. @epoché takip etmeye devam etsin fakat benim bu karmaşaya ayıracak vaktim yok, her gün bulmaca çözer gibi ne yazmışsın anlamaya çalışmaya mecbur değilim.
 
Son düzenleme:

"ictenlik"

FSEditör
Katılım
7 Ara 2013
Mesajlar
3,683
Puanları
38
Sizin inanca sayginiz yok bayim
Taslaman in ve diger sistem kutuplu kamplasma hizmetcilerinin ve soz dinleyicilerin koku esnek mi
Arkalarindaki statuko ve sistem gucu ve inanci
Inanclarini soksunlar sinama ve yureklerini
Onlar ozgur tutsaklar
Tutsaklik sancilari cekeceklerdir bir gun

Kendi cocuguna tanrisizlik kudretsizlik ozgur dusunce siddetsizlik ogutlemeye inanip inanci ve onuru zedelenenelrin inanclarina sayginiz kimin dilinde
Kimin yureginde umur simdi ben soruyorum
Inanc umursamak ne
Senin inancinsa mi umurlu benim inancim
Ozgur konusmaya dusunmeye ve eyleme inanan kisi toplumunuzda hangi inanac saygisini gorecek ve goruyor da
Bu dunyada cekilenleri biliyoruz azdan coktan buraya yazamasakta
Inanclar mi boy olcusuyor bu meydanda o zaman siki durun bizdede inanlar ve degerler var
Yurek yanginlari

Burda yazdiklarimin aksine bura bir yeralti tuneli bu yeralti konusmasi sinirli konusma
Toplumda bu dusuncelerimin hic birini dile getiremem anliyor musunuz
Inanc paradigmaniz sinirli
Bunu anlamiyorsunuz simdi bu yurek yanginini
Sizin inanc dediginiz benim sinirlamam
Aslinda seninde sinirlaman
Ozgurluk prangalari ve dusunce prangalari bu meydanda prangalayicilar
Yuregi zedelenenelrin ve inanc onur vicdan aciklayamadigi icin yaralanalarin yuregi bu meydanda
Onuru zedelenenlerin onuru bu meydanda
dusunce kirliligi yapiyorsak ve duygusal karmasik yaziyorsak yoruyorsak daginiksak affola.
dusunce cenazeleri bu meydanda
Saygiyla

---------- Mesajlar Birleştirildi at 18:02 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 17:59 ----------

Prof. Dr. Caner Taslaman
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi'nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi'nde daha sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesör öğretim üyesidir.

***************

Sanalmanik mesele senin inanıp, inanmaman değil bu sitede ya da yaşamımda kim neye inanıyor beni hiç ilgilendirmiyor. Bu başlık Caner Taslaman'ın kendi görüşüme uygun bir tezini paylaşmak için açıldı. Bu teze karşı çıkmak en doğal hakkın fakat bunu yaparken tezi bırakıp kişiyi hedef almaya başlıyor olmanın anlaşılır hiçbir tarafı yok.

Kimse sana bir dayatma yapmadığı halde sen benim inançlı olmamam gerektiğini iddia ediyorsun, sen öyle düşünüyor veya istiyorsun diye bana böyle bir baskı yapamazsın. Sen Caner Bey'i sevmiyorsun diye benim paylaşımımı yok edemezsin.

Senin çocuklarından bana ya da Caner Taslaman'a ne? Biz mi engel olduk, ya da ben bir inançsıza gidip benim çocuğuma kötü örneksin diyebilir miyim? Bu nasıl bir mantıktır?

Bu sitede herkes kendi görüşünü paylaşır ve ifade eder ancak hiç kimse başkasına baskı kuramaz. Eleştirilir, karşı çıkılır, neden karşı çıkıldığı anlatılır v.s. fakat "sen buraya bu konuyu taşıyamazsın, taşırsan ben de böyle yazarım" demek gibi bir hakkın yok.

Yıllardır ifade özgürlüğünü tartışıyoruz, başkalarına hakaret edilmedikçe her görüş savunulsun, yasaklama olmasın asla başlık kapatılmasın diyoruz fakat sen ifade özgürlüğünü de katlettin işin tuhaf tarafı uzman felsefeci @epoché de bu saçmalığa sırf aynı taraftasınız diye destek çıkmak sureti ile en büyük ihaneti kendine yaptı.

Konu aslında inanıp-inanmamak değildi durduk yere konuyu bu yöne çektin. Konu senin her başlıkta yaptığın Türkçe katliamıdır. Her konuda, her başlıkta ben böyleyim diye konu dışı bir sürü mesaj atıyorsun. Yok ördekler uçar mı, atlara kanat taksak at ne hisseder gibi asla konu ile alakası olmayan yüzlerce yorumun var. Yunus hakkında yazdıkların hem bir üslup sorunu hem de insanların değer verdiği, dini bir kimliği olan şahsa asla söylenemeyecek ifadelerdir. Yunus'un önüne 100 tane kadın koy, dönüp bakmaz fakat sen bunu idrak edemediğin için yine saçmalamışsın. Bu sokak ağzı ile yaptığın çirkin yorumları @epoché gibi başkaları beğenip, ilgi ile takip ediyor olabilir fakat ben beğenmiyorum bu da benim tercihim. Doğru bulmadığım halde karşı çıkıp, tek kelime etmedim, bunları yazamazsın demedim fakat dün itibari ile sabrımı taşırdın ve bugün ifade etmek zorunda kaldım.

Ne yazarsan yaz öncelikle anlaşılır yazmalısın ki, insanlar okuyup yorum yapabilsin. Çok devrik, anlaşılmaz yorumlar yaptığın için artık senin yorumlarını çoğu insan okumuyor. @epoché takip etmeye devam etsin fakat benim bu karmaşaya ayıracak vaktim yok, bu sebeple benim için artık ne yazdığının önemi de yok, ister Türkçe'yi katlet ister uzaylıları anlat artık benim için yoksun, benden cevap bekleme bu sana son cevabımdır.

Her gün bulmaca çözer gibi ne yazmışsın anlamaya çalışmaya mecbur değilim.
Gecmis mesajlarina donup bakabilirsin cozumleyecektir
Eger durustsen
Boyle yazdim
 

Lefty

Tanınmış üye
Katılım
23 Ara 2012
Mesajlar
4,957
Puanları
48
Sizin inanca sayginiz yok bayim
Taslaman in ve diger sistem kutuplu kamplasma hizmetcilerinin ve soz dinleyicilerin koku esnek mi
Arkalarindaki statuko ve sistem gucu ve inanci
Inanclarini soksunlar sinama ve yureklerini
Onlar ozgur tutsaklar
Tutsaklik sancilari cekeceklerdir bir gun

Kendi cocuguna tanrisizlik kudretsizlik ozgur dusunce siddetsizlik ogutlemeye inanip inanci ve onuru zedelenenelrin inanclarina sayginiz kimin dilinde
Kimin yureginde umur simdi ben soruyorum
Inanc umursamak ne
Senin inancinsa mi umurlu benim inancim
Ozgur konusmaya dusunmeye ve eyleme inanan kisi toplumunuzda hangi inanac saygisini gorecek ve goruyor da
Bu dunyada cekilenleri biliyoruz azdan coktan buraya yazamasakta
Inanclar mi boy olcusuyor bu meydanda o zaman siki durun bizdede inanlar ve degerler var
Yurek yanginlari

Burda yazdiklarimin aksine bura bir yeralti tuneli bu yeralti konusmasi sinirli konusma
Toplumda bu dusuncelerimin hic birini dile getiremem anliyor musunuz
Inanc paradigmaniz sinirli
Bunu anlamiyorsunuz simdi bu yurek yanginini
Sizin inanc dediginiz benim sinirlamam
Aslinda seninde sinirlaman
Ozgurluk prangalari ve dusunce prangalari bu meydanda prangalayicilar
Yuregi zedelenenelrin ve inanc onur vicdan aciklayamadigi icin yaralanalarin yuregi bu meydanda
Onuru zedelenenlerin onuru bu meydanda
dusunce kirliligi yapiyorsak ve duygusal karmasik yaziyorsak yoruyorsak daginiksak affola.
dusunce cenazeleri bu meydanda
Saygiyla
Konuyu saptırma, konu düşüncelerin değil konu yazım dilin ve gördüğümüz üzere istersen gayet düzgün cümleler de kurabiliyorsun, peki yıllardır bu forum üyelerine ettiğin zulmü nasıl açıklıyorsun?
Düşüncelerinle bir problemim yok sorun yazım tarzın. Dağınıklık değil bu arkadaşım, bu ciddi anlamda okuyucuya işkencedir, forumdan ve konudan soğutmaktır. Böyle anlaşılır yazdığın sürece hiç kimse sana düşüncelerin için karışmaz sadece karşı çıkar zaten burada bulunma amacımız da bu değil mi?

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:19 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:07 ----------

Toplumda bu düşüncelerini ifade edemiyor olmanın sebebi bazı inançlı kesimin farklı görüşe katlanamıyor olmasıdır fakat bu her inançlı için geçerli değildir. Caner Bey ortaya bir tez atmış, ben de paylaştım. Şimdi bu konu nasıl olur da senin hayatını etkileyebilir? Her inançlı insan aynı tarz düşünür, diye bir genelleme yapamazsın. Benim de ateist arkadaşlarım var, bu durumda bir gariplik yok. Senin yaşadığın çevre belki daha dar bir çevredir, onu bilemem.