yara

 1. 5

  yara otu nedir ?

 2. 5

  yara izi nedir ?

 3. 5

  yara bere nedir ?

 4. 5

  yara kapanmak nedir ?

 5. 5

  yara işlemek nedir ?

 6. 5

  yara bere içinde nedir ?

 7. 5

  yara almak nedir ?

 8. 5

  yara açmak nedir ?

 9. 5

  yara nedir ?

 10. 5

  kızıl yara nedir ?

 11. 5

  kanayan yara olmak nedir ?

 12. 5

  açık yara nedir ?

 13. mavimor

  Yara

Üst