ulestirme

  1. 5

    üleştirme sıfatı nedir ?

    Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede bu kavram -ar, -er, -şer ekiyle sağlanır: Otuzar kitap. Birer elma. ikişer kalem. Altışar lira gibi
  2. 5

    üleştirme nedir ?

    Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
Üst