Arama sonuçlarınız

 1. E

  Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno

  Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno Frankfurt Okulu'nun ve Eleştirel teori'nin öncülerindendir. Yoğun teorik birikimi ve yaratıcılığı ile okulun önde gelen isimleri arasinda yer almış, her zaman ''düşüncenin eleştirelliğinin'' katıksız bir savunucusu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Felsefe...
 2. E

  Mısır Mitoloji Sözlüğü

  Ailuros - Antik Mısır'da kedi tanrıça. Bastet olarak da biliniyordu. Uzunca bir süre Mısır'da bir kediye zarar vermek kanuna aykırıydı ve bu suçun cezası ölümdü. Bastet İsis'in ve Ra'nın kızıydı. Başta cinsellik ve doğurganlık Tanrıçasıyken ölüleri koruma ölenlerin başarılı yada başarısız...
 3. E

  John Dewey ve Problem Çözme yöntemi

  John Dewey 1859-1952 yılları arasında yaşamış olan ve aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu ünlü Amerikan filozof ve eğitim kuramcısı. Charles Sanders Peirce ve William James'in görüşlerinin bir sentezini yapmış olan Dewey, pragmatizmi, mantıksal ve ahlaki bir analiz teorisi...
 4. E

  Önerme

  Önerme Dilimizdeki tümceleri emir, istek, ünlem, soru, yargı tümceleri diye sınıflarız. Bizim konumuz yargı tümceleri olacaktır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: (i) Ankara, Türkiye'nin başkentidir. (ii) Ankara, Türkiye'nin en kalabalık kentidir. (iii) Güneş kuzeyden doğar. (iv) Yağmur...
 5. E

  A'dan Z'ye Psikoloji Terimleri

  http://www.termbank.net/psychology/show.php
 6. E

  Gözyaşlarının Sesi Olsaydı, Ne Söylerdi?

  Dudaklarımızın söylemek isteyipte söyleyemediği tüm duyguların, birer damlalardan ibaret olduğunu söylerdi.
 7. E

  İbn-i Bacce

  İBN-İ BACCE (Avempace) Aristotelesçiliği ve Yeni Platonculuğu Endülüs'e taşıyan İbn Bâcce (1095-1138), idarî görevlerinin yanısıra hekimlik de yapmış ve botanik, astronomi ve müzik ile ilgilenmiştir. Aristotelesçidir; Batlamyus'un eksantrik ve episikl düzeneklerini eleştirmiş ve Aristoteles...
 8. E

  İbn-i Tufeyl

  İBN-İ TUFEYL Endülüs'te yapmış olduğu girişimlerle Aristotelesçiliğin yeniden canlandırılmasında önemli bir rol oynamış olan İbn Tufeyl ( ?-1186) 12. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden ve devlet adamlarından biridir. Hayy ibn Yakzân adlı felsefî romanında, ıssız bir adada büyümüş olan Hayy...
 9. E

  Sadreddin Konevi

  SADRETTİN KONEVİ Sadreddin Konevî, doğum yeri tam biilinmemekte, ancak Malatya olarak rivayet edilmektedir, dedeleri Konya'dan gelmiş bir tasavvuf düşünürüdür. Muhyiddin İbn El-Arabi'den etkilenmiştir. Nasîrüddin Tûsî ile önemli felsefi nitelikli mektuplaşmaları bilinmektedir. Felsefesi...
 10. E

  Muhyiddin İbn-i Arabi

  Muhyiddin İbn-i Arabi MUHYİDDİN İBN-İ ARABİ Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560’da Mürsiye (Murcia), İspanya’da doğdu.İbn Arabî gerek yaşadığı dönem içerisinde gerekse vefatından sonra sürekli tartışılmış ve hatta neredeyse zahir-batın ilimlerinin ayrışma noktasındaki...
 11. E

  İslam Dünyasındaki felsefi ekoller

  İSLAM DÜNYASINDAKİ FELSEFİ EKOLLER 1) TABİYYUN (NATURALİSTLER) Deney ve tümevarım metodunu ilk kullanan ve bilginin duyumlardan ibaret olduğunu savunmuşlardır. İslam dünyasındaki ilk felsefi akımdır. Maddi dünyanın dışında ruh ve Allah’ı kabul ediyor, Allah’ın hikmetinin, onun yarattığı...
 12. E

  "Y" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  Yabancılaşma : Emeğin, toplumsal ilşklerin, insanın özellik ve yeteneklerinin olduklarındn değişik biçimde kavranması. Yapı : Parçaları ve öğeleri arasında uyum ve karşılıklı ilişkiler bulunan bütün. Yaptırım : Bir kuralın uygulanmasını sağlayan zorlayıcı faktörlerin tümü. Yaşama biçimi ...
 13. E

  "U-Ü" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – U, Ü – Ulus : Aynı coğrafi bölgede ve ekonomide yaşayan, ortak bir dil ve kültür benimsemiş en geniş insan topluluğu. Ulusal gelir : Bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin para ile ifade edilen net toplamı. Uyma : Bireyin; grubun adetlerine, toplumsal kurallarına uygun olarak...
 14. E

  "T" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – T – Tabu: Bazı nesneleri, bazı tutum ve davranışları yasaklayan, kutsal olanla olmayanı birbirinden ayıran kurallardır. Klan ve boylarda düzen, tabu yoluyla sağlanır. Tekel : Bir malın yapımının tek bir firmanın elinde bulunmasıdır. Firma malın değeri, üretimi ve sunumu ile ilgili tek söz...
 15. E

  "S-Ş" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – S, Ş – Sanayileşme : Üretimde, makine, tezgah gibi maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer verme, endüstrileşme. Sanayi Devrimi : 18. yy.’ın son çeyreğiyle 19. yy.’ın ilk çeyreği arasında önce İngiltere’de, sonra Kıta Avrupa’sında ortaya çıkan üretimde serileşmeyi ve makineleşmeyi...
 16. E

  "R" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – R – Rant : Toprağın üretime katılmasından sonra üretim gelirlerinden toprak sahibine düşen gelir. Üretimi sağlayan etkenlerden biri olan doğanın bir parçası da topraktır. Rasyonel : Akla dayanan, akla uygun, ölçülü, hesaplı. Referans grubu : Kişilerin düşünce, değer ve davranışlarını örnek...
 17. E

  "P" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – P – Proletarya : Sanayi devriminden sonra fabrikalarda çalışan işçiler içerisinden toplumsal sınıfının farkında olan kesim. Kapitalist toplumda alt tabakayı oluşturan, Sosyalist toplumda yönetim gücünü elinde bulunduracağına inanılan sosyal grup. Propaganda : Bir düşünceyi veya inancı...
 18. E

  "O-Ö" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – O, Ö – Oba : 1. Büyük göçebe çadırı. 2. Çadır halkından oluşan topluluk. Otokratik : Yetkeci, Kontrolü, yetkiyi kendinde toplayan, kendinden başka güç kabul etmeyen dşünce biçimi. Otorite : Bir kişinin yada grubun, toplum tarafında meşru görülen karar verme ve yönlendirme yetkisi veya gücü...
 19. E

  "N" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – N – Nicelik : Herhangi bir şeyin ölçülebilir, ve hesaplanabilir olan sayısal yanı. Nitelik : Herhangi bir şeyin durumunu bildiren, onun hakkında bilgi veren betimsel yanı.
 20. E

  "M" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

  – M – Mana: Belirli insan, hayvan, bitki ya da doğa öğelerinde kendini gösteren gizemsel güce verlen addır, bu güç totemde bulunur. Meşru : Kamuoyu tarafından onaylanmış olan kural veya durumlar. Meta : Kullanım ve değişim değeri olan şeylerin bütünü (mal). Millet : Aynı coğrafi bölgede...