Felsefe.NET - Düşünce Eleştiri ve Paylaşım Platformu - vBulletin

Kullanıcı Tag Listesi

Felsefe Soruları

Soru 1 : «Felsefe» sözünün kaynağı ve anlamı nedir? Soru 2 : Felsefe ile din arasında ne gibi ilişkiler vardır? Soru 3 : Felsefe ile bilimler arasında ne gibi ilişkiler vardır Soru 4 : Bilimler felsefeden ne zaman ayrıldı? Soru 5 : Metafizik nedir? Soru 6 : Felsefenin bölümleri nelerdir? Soru 7 : «Felsefe» ve «feylesof» kelimeleri, dilimizde, ne gibi anlamlara gelir? Soru 8 : Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır? Soru 9 : Bugünkü anlamıyla felsefe nerede ve nasıl başlamıştı?


 1. Felsefe Soruları

  Soru 1 : «Felsefe» sözünün kaynağı ve anlamı nedir?
  Soru 2 : Felsefe ile din arasında ne gibi ilişkiler vardır?
  Soru 3 : Felsefe ile bilimler arasında ne gibi ilişkiler vardır
  Soru 4 : Bilimler felsefeden ne zaman ayrıldı?
  Soru 5 : Metafizik nedir?
  Soru 6 : Felsefenin bölümleri nelerdir?
  Soru 7 : «Felsefe» ve «feylesof» kelimeleri, dilimizde, ne gibi anlamlara gelir?
  Soru 8 : Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?
  Soru 9 : Bugünkü anlamıyla felsefe nerede ve nasıl başlamıştı?
  Soru 10 : Eski Yunan'dan önce, felsefî ve bilimsel düşünce yok muydu?
  Soru 11 : İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?
  Soru 12 : ilk filozoflar kimlerdi ve nerede yetiştiler?
  Soru 13: Pythagoras'cıların anamadde hakkındaki görüşleri nelerdi?
  Soru 14 : Bugünkü anlamda «diyalektik» görüşü ilk kim ortaya attı?
  Soru 15: Elea Okulunun Herakleitos'a karşı savunduğu görüşler nelerdi?
  Soru 16 : Herakleitos'un ve Elea Okulunun ileri sürdüğü görüşlerden sonra. Yunan felsefesinin karşısına çıkan ana problem neydi?
  Soru 17 : Empedokles,Dernokritos ve Anaksagoras'ın bu probleme Verdikleri cevaplar nelerdi?
  Soru 18 : Sofistler kimlerdi ve ne gibi görüşleri savundular?
  Soru 19: Sokrates'in ileri sürdüğü felsefî görüşlerin özellikleri nelerdi?
  Soru 20 : Sokrates'in görüşleri, Kynikler ve Kyrene Okulu tarafından nasıl yorumlandı?
  Soru 21 : Platon, «İdea'lar teorisi»ni niçin ileri sürdü ve «idealizm» ne demektir?
  Soru 22 : «Madde ve form» teorisi nedir?
  Soru 23 : Aristoteles'ten sonra, yunan felsefesi hangi konulara yöneldi?
  Soru 24 : Romalıların ilkçağ felsefesine katkısı nedir?
  Soru 25 : Doğu'da ve Batı'da, iskolastik'ten aynı anlamda söz edilebilir mi?
  Soru 26 : islâm düşüncesinin temel özellikleri ve ana problemleri nelerdir?
  Soru 27 : İslâm düşüncesinin temel problemine verilen ilk cevaplar hangileridir?
  Soru 28 : Kelâm nedir?
  Soru 29 : Tasavvufun islâm düşüncesindeki yeri ve özellikleri nelerdir?
  Soru 30 : Tasavvufun varlık hakkındaki görüşü nedir?
  Soru 31 : Tasavvufun, felsefe açısından taşıdığı gerçek önem nereden geliyor?
  Soru 32 : Şeyh Bedreddin maddeci bir filozof mudur?
  Soru 33 : islâm düşüncesinde «Felâsife» ya da «Hü-kema» denince ne anlaşılır?
  Soru 34 : «Meşşai» felsefesinin en ünlü temsilcileri kimlerdir?
  Soru 35 : Farabî'nin temel görüşleri nelerdir?
  Soru 36 : ibni Sina'nın temel görüşleri nelerdir?
  Soru 37 : ibni Rüşd'ün önemi nereden gelir?
  Soru 38 : Gazalî felsefeyi nasıl eleştiriyordu?
  Soru 39 : «işrakî» felsefesi nedir?
  Soru 40 : ibni Haldun'un tarih felsefesi maddeci bir tarih görüşü müdür?
  Soru 41 : Hıristiyan skolastiğinin özellikleri nelerdir?
  Soru 42 : Hıristiyan İskolastiğinin büyük temsilcileri kimlerdi?
  Soru 43: iskolastiğin yıkılmasını dile getiren ve bu düşünme tarzının en önemli tartışma konusunu teşkil eden hangi soruydu?
  Soru 44 : Bu tartışmanın önemi nereden geliyordu?
  Soru 45 : Rönesans düşüncesinin temel özellikleri nelerdir?
  Soru 46 : Bilimsel ampirizmin kurucusu kimdir?
  Soru 47 : «Metot Şüphesi» nedir?
  Soru 48 : Şüphe sonunda vardığımız ilk, apaçık ve kesin bilgi nedir?
  Soru 49 : Descartes, tanrının varlığını nasıl ispatlar?
  Soru 50 : Descartes felsefesinin temel özellikleri nelerdir?
  Soru 51 : Descartes'tan sonra, felsefe hangi yönlerde gelişti?
  Soru 52 : İngiliz felsefesinin temel eğilimi neydi?
  Soru 53 : Spinoza «cevher»i nasıl anlıyordu?
  Soru 54 : Locke «doğuştan fikirler»i nasıl eleştirdi?
  Soru 55 : öyleyse Locke'a göre fikirlerimizin ve bilgilerimizin kaynağı nedir?
  Soru 56 : Leibniz, «monad» deyince ne anlıyordu?
  Soru 57 : Berkeley'in «cisimler dünyasını ortadan kaldırması» ne demektir?
  Soru 58 : Hume, «nedensellik ilkesi»ni nasıl eleştirir?
  Soru 59 : «Aydınlanma Felsefesi» nedir?
  Soru 60 : On sekizinci yüzyıl fransız maddeci felsefesinin temsilcileri kimlerdir?
  Soru 61 : Kant ortaya çıktığı zaman felsefenin genel durumu neydi?
  Soru 62 : Kant'ın felsefesi niçin «eleştirici» (kritik) felsefe diye adlandırılır?
  Soru 63 : Bilginin temel unsurları nelerdir?
  Soru 64 : özne, bilgiye ne gibi unsurlar ve formlar katmaktadır?
  Soru 65 : Anlayısgücümüz bilgiye neler katar?
  Soru 66 : Bu genel kavramların (kategorilerin), ne gibi özellikleri vardır?
  Soru 67 : Duyu verileri ve deneylerimiz dışında yer alan kendinde nesneler hakkında bilgi edinebilir miyiz?
  Soru 68: Öyleyse, deneyüstü ve mutlak gerçekleri araştıran metafizik mümkün değil midir?
  Soru 69 : İnsanoğlu, mutlakla, deney - üstü ile ve şartlanmamış varlıkla ilinti kuramaz mı?
  Soru 70 : Kant, bu açıklamalarıyla ne gibi bir sonuca varmak istiyordu?
  Soru 71 : Kant'tan sonra Alman felsefesi hangi yönlerde gelişti?
  Soru 72 : Hegel felsefesinin önemi nereden gelir?
  Soru 73 : «Diyalektik» kelimesi felsefe tarihi boyunca ne gibi anlamlar taşımıştır?
  Soru 74 : Hegel'in çıkış noktası nerededir?
  Soru 75 : Mutlak varlık ile diyalektik gelişme arasında ne gibi bir ilişki vardır?
  Soru 76 : Hegel mantık bilimini nasıl anlar?
  Soru 77 : Hegel'e göre tabiat nedir?
  Soru 78 : Ruh (Zihin) nasıl gelişir?
  Soru 79 : Hegel, kendi felsefesini Mutlak Ruh olarak mı görüyordu?
  Soru 80 : Hegel'den sonra, felsefi düşünce hangi yönlerde gelişti?
  Soru 81 : Marx ve Engels, Hegel'i nasıl eleştirdiler?
  Soru 82 : Tarih ve toplum gelişmesinin temel ilkesi nedir?
  Soru 83 : Marx, kendisinden önceki idealist ve maddeci felsefelerin eksik ve hatalı yanlarını nerelerde görüyordu?
  Soru 84 : Marksizm bakımından «yabancılaşma» nedir?
  Soru 85 : «Maddeci diyalektik», evreni nasıl görür?
  Soru 86 : Diyalektik metodun özellikleri nelerdir?
  Soru 87 : «Teori pratikten ayrılmaz» ne demektir?
  Soru 88 : «Kudretli olmak isteği» ve «insanüstü» teorileri nelerdir?
  Soru 89 : Fenomenoloji nedir?
  Soru 90 : Jean Paul Sartre'a göre «öz» ile «varoluş» arasında ne gibi ilişki vardır?
  Soru 91 : Sartre'ın felsefesinde «kendinde - varlık», «kendisi - için varlık» ve «hiçlik» kavramları ne gibi anlamlar taşır?
  Soru 92 : Sartre'a göre «özgürlük» ve «sorumluluk» nedir?
  Soru 93 : Sartre, kendi varoluşçuluğu ile marksizm arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyor?
  Soru 94 : Russell'e göre felsefenin görevi nedir?
  Soru 95 : Russeli'ın, üzerinde en fazla durduğu felsefe problemi hangisidir?
  Soru 96 : Anadolu türk toplumunda felsefenin yeri nedir?
  Soru 97 : Osmanlı «akılcılığından söz edilebilir mi?
  Soru 98 : Anadolu türk toplumunda felsefe niçin ortaya çıkmamıştır?
  Soru 99 : Sınıf mücadelesinin ve «fert» olmanın felsefe bakımından taşıdığı önem nedir?
  Soru 100 : Batıcılık akımı içinde ortaya çıkan felsefî görüşler ne gibi özellikler taşır?

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 12-05-2008, 16:58

 2. Ynt: Felsefe Soruları

  Hadi bir forum etkinliği başlatalım.Felsefe sorularının cevapları "Felsefeye Giriş" bölümünde var.Oradan kopya çekmek yok! Biz buraya kendimizce bilgi ve yorum yapalım.Buraya yazı yazmak isteyenler sıra ile soruları takip edip cevaplandırsın.Ben 1.soru ile başlıyorum.

  Soru 1 : «Felsefe» sözünün kaynağı ve anlamı nedir?
  Yunanca "sevgi" anlamına gelen "phileo" ve "bilgi, bilgelik" anlamına gelen "sophia " birleşiminden oluşan "philosopihia" bilgelik(bilgi) sevgisi anlamına gelir. Yunanlar tarafından, bolluğun,paranın ve refahın olmasıyla artık kişilerin yapacak bir şeyleri kalmayınca kişilerin kendilerine dönüp soru sormalarıyla başlamıştır. Felsefe ,özün sorgulanmasıyla, anlamlandırılmasıyla hayatın her evresinde vardır.Felsefe soru sormaktır,eleştirmek yani düşünmektir.Soru sorarken mantıksal cevaplar arar kendisine dogmaları kabul etmez.Bu yüzden de çok cephe alınan bir bilim.
  Felsefe, "Felsefeyi sevmiyorum" derken bile felsefe yapılan hayatın her anında var olan paradoks bir kavram.Bütün bilimler felsefeden koparak var olmuşlarsa bütün bilimlerin felsefesi vardır. Matemetiğin, fiziğin,kimyanın...vs. bile anlamlandırılması için ilk başta onun felsefesinin bilinmesi gerekir. Evet "Felsefe" yolda olmaktır. Sonu olmayan,ufku görülmeyen bir yol...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 12-06-2008, 21:06

 3. soru -2 :Felsefe ile din arasında ne gibi ilişkiler vardır?

  Öncelikle bu iki kavramın kendimce anlamlarıyla başlamak isterim
  Felsefe:felsefe bence en yalın tabir ile bir yöntemdir
  yani düşünmenin bir yöntemi ve bu yöntemin en belirgin özelliği tarafsız olmaktır vede muatabı mantıktır
  Dinin ise çok çeşitlilik kazanan genelde toplumların yaşama biçimlerine göre oluşan ve şekil alan inanışların tümüdür vede muatabı mantık gibi görünsede duygulardır.
  İlişkiyi kurmuş olduk
  Uygulaması bir hayli zor olsada Dini Felsefi yöntemle irdelemek öeneğin şunu öngörür;
  bir genç eğer inandığı dini felsefi bir yöntemle düşünmeye kalkarsa ilk yapması gereken o dini yaşadığı bunca zamanda kendisine öğreten ailesi ve çevresin çemberinden kurtulup tamamen dışarıdan bakan biri gibi tavır alması gerekir.
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 01-26-2010, 20:05

 4. din kelimesinin ardındaki çirkin işaret
  sanırım ayıraç sayesinde oldu kontrolsüz olmuştur
  hatam için özür dilerim
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-19-2010, 19:51

  Dolunay ışığında,onlarca çam ağacının altında,çiseleyen yağmur ve yapraklar derin sessizliği bozarken yudumlanan çay kutsaldır!

Benzer Konular

 1. mantık soruları
  Konu Sahibi cilek_yesili Forum Diğer Konu Dışı Başlıklar
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08-07-2012, 17:40
 2. Forumda Felsefe.NET Felsefe Kulübü başlığı anketi
  Konu Sahibi mavimor Forum İstekler & Öneriler
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 06-27-2012, 17:35
 3. siyaset sosyolojisi FİNAL soruları ACİL
  Konu Sahibi aliveli4950 Forum Ödev
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05-29-2012, 20:21
 4. Kimyanın hala büyük soruları var mı? ( Yunus Emre Türkmen)
  Konu Sahibi faust Forum Bilimsel Makaleler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11-10-2011, 14:18
 5. Leman Dergisinden ÖSYM Soruları
  Konu Sahibi fides Forum Komik yazılar
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 03-27-2011, 13:12
Sosyal Linkler
Sistem Bilgileri

Powered by vBulletin® Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

uyarılar
 • Forum kullanıcıları 5651 sayılı kanun'un ilgili maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.